Psalmy

 • 1. Psalm 1 Szczęśliwy, który nie był miedzy złymi w radzie Ani stóp swoich torem grzesznych ludzi kładzie Ani siadł na stolicy, gdzie...
 • 2. Psalm 2 Quare fremuerunt gentea Co za przyczyna tego zamieszania? Co wzięli przed się ludzie nieobaczni? Książęta możne i królowie znaczni Schodzą...
 • 3. Psalm 3 Domine, quid multiciplicati sunt, qui tribulant me Mocny Boże, jakoż ich wiele powstało, Jakoż się ich przeciw mnie siła zebrało...
 • 4. Psalm 4 Cum invocarem, exaudivit me Deus Wzywam Cię, Boże, świadku mojej niewinności, Któryś mię zwykł wywodzić zawżdy z mych trudności; Chciej...
 • 5. Psalm 5 Verba mea auribus percipe Przypuść, Panie, w uszy swoje Słowa i wołanie moje; Wysłuchaj mój głos płaczliwy, Kólu i Boże...
 • 6. Psalm 6 Domine, ne in furore Tuo arguas me Czasu gniewu i czasu swej zapalczywości Nie racz mię, Panie, karać z moich...
 • 7. Psalm 7 Domine Deus meus, in Te speravi W Tobie ja samym, Panie, człowiek smutny, Nadzieję kładę; Ty racz o mnie radzić...
 • 8. Psalm 8 Domine Dominus noster, guam admirabile Wszechmocny Panie, wiekuisty Boże, Kto się Twym sprawom wydziwować może? Kto rozumowi, którym niezmierzony Ten...
 • 9. Psalm 9 Confitebor Tibi, Domine, in toto corda meo Ciebie będę, Boże prawy, Całym sercem wyznawał, Twoje wszystki dziwne sprawy Będę światu...
 • 10. Psalm 10 Ut quid, Domine, recessisti longe Czemuś, Panie, odstąpił? Czemuś twarz swoje Odwrócił precz ode mnie w doległość moję? Gdy zły...
 • 11. Psalm 11 In Domino confido, quomodo dicitis animae meae Panu ja ufam, a wy mówicie: miedzy góry Uciekaj co nadalej jako ptak...
 • 12. Psalm 12 Solvum me fac, Domine, quoniam defecit Zachowaj mię, o Sprawco niebieskiego domu! Prawdy nie masz na ziemi, nie masz ufać...
 • 13. Psalm 13 Usquequo, Domine, oblivisceris me in finem Dokąd mię chcesz zapomnieć? Dokąd świętą swoje Twarz przede mną kryć będziesz? Dokąd duszę...
 • 14. Psalm 14 Dixit insipiens in corde suo; non est Deus Głupi mówi w sercu swoim: "Nie masz Boga, przecz się boim?"...
 • 15. Psalm 15 Domine, quis habitatit in tabernaculo Tuo Kto będzie w Twoim mieszkaniu przebywał? Kto będzie Twego pałacu świętego, Wieczny mój...
 • 16. Psalm 16 Conserva me, Domine, quoniam speravi in Te O, który siedzisz na wysokim niebie, Ja nie mam inszej nadzieje krom Ciebie...
 • 17. Psalm 17 Exaudi, Domine, iustitiam meam Płacz sprawiedliwy i skargę moję Przypuść przed świętą obliczność swoje; Usłysz, o Sędzia nienaganiony, Ust...
 • 18. Psalm 18 Diligam Te, Domine, fortitudo mea Ciebie ja, póki mi jedno żywota stanie, Miłować ze wszytkiej dusze będę, mój Panie! Tyś...
 • 19. Psalm 19 Coeli enarrant gloriam Dei Głupia mądrości, rozumie szalony, Gdyś na umyśle tak jest zaślepiony, Że Boga nie znasz, tym cielesnym...
 • 20. Psalm 20 Exaudit te Dominus in die tribulationis Wsiadaj z dobrym sercem, o królu cnotliwy, I w dobrą godzinę na swój koń...

 • 21. Psalm 21 Domine, in virtute Tua laetabitur rex Panie, za Twoją zawżdy pomocą król bije Nieprzyjaciela swego, przeto też użyje Nieśmiertelnej radości...
 • 22. Psalm 22 Deus, Deus meus, respice in me Boże, czemuś mię, czemuś mię, mój wieczny Boże, opuścił w mój czas ostateczny? Zwątpiony...
 • 23. Psalm 23 Dominus regit me et nihil mihi deerit Mój wiekuisty Pasterz mię pasie, Nie zejdzie mi nic na żadnym wczasie; Zawiódł...
 • 24. Psalm 24 Domini est terra et plenitudo eius I ziemia, i cokolwiek na niej się najduje, I co pod niebem mieszka, i...
 • 25. Psalm 25 Ad Te, Domine, levavi animam meam Do Ciebie, Panie, wzdycha serce moje, W Tobiem położył ja ufanie swoje; Za co...
 • 26. Psalm 26 Judica me, Domine, quoniam ego Panie, uczyń sąd o mnie, a tam ujźrzysz moje Niewinność; póki ja ufność swoje W...
 • 27. Psalm 27 Dominus illuminatio mea et salus Pan ogniem swojej światłości Rozświeca moje ciemności; Pan stróżem mego żywota - Skąd się ja...
 • 28. Psalm 28 Ad Te, Domine, clamabo, Deus meus, ne sileas a me Królu niebieski, zdrowie dusze mojej, Do Ciebie wołam, a Ty...
 • 29. Psalm 29 Afferte Domino, filii Dei, afferte Domino Nieście chwałę, mocarze, Panu mocniejszemu, Nieście chwałę, królowie, Królowi więtszemu; Jego ze wszech naświętsze...
 • 30. Psalm 30 Exaltabo Te, Domino, quoniam suscepisti me Będę Cię wielbił, mój Panie, Póki mię na świecie zstanie, Boś mię w przygodzie...
 • 31. Psalm 31 In Te, Domine, speravi, non comfundar W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzony, A ty nie daj, abych był kiedy...
 • 32. Psalm 32 Beati, quorum remissae sunt iniquitates Szczęśliwy, komu grzechy odpuszczono I w niepamięci, złości ponurzono. Szczęśliwy, komu nie przyczetł Pan wady...
 • 33. Psalm 33 Exultate, lusti, in Domino, rectos decet Pana sercem wesołym wspomieńcie, cnotliwi, Pana przystojnie chwalą uczciwi. Wspomieńcie Go na cytrze i...
 • 34. Psalm 34 Benedicam Dominum in omni tempore Jakokolwiek szczęście ku mnie się postawi, Bądź radości, bądź mię frasunku nabawi - Panu ja...
 • 35. Psalm 35 Judica, Domine, nocentes me Obrońca wieczny ludzi utrapionych, Do ciebie w swoich krzywdach niezliczonych Ja się uciekam. Zastaw' się o...
 • 36. Psalm 36 Dixit iniustus, ut delinquat in semetipso Żywot niepobożnego za świadka mi stoi, Że on o Bogu nie wie ani się...
 • 37. Psalm 37 Noli aemulari in malignantibus Nie obruszaj się, że kto niewstydliwie W grzechu się kocha i wszetecznie żywię, Bo ci leda...
 • 38. Psalm 38 Domine, ne in furora Tuo arguas me Czasu gniewu i czasu Twej popędliwości Nie racz mię, Panie, karać z moich...
 • 39. Psalm 39 Dixi, custodiam vias meas Do tegom był myśl swą skłonił, Abych się był zawżdy chronił Nie tylko uczynku złego, Ale...
 • 40. Psalm 40 Expectans expectavi Dominum Czekałem z cierpliwością, a Pan mię obaczył I prośby moje wysłuchać raczył. Wywiódł mię mocą swojej zwyciężnej...

 • 41. Psalm 41 Beatus, qui intelligit super egenum Szczęśliwy, który ludzi upadłych ratuje, Pan też w jego nieszczęściu nad nim się smiłuje; Pan...
 • 42. Psalm 42 Ouemadmodum desiderat cervus Jako na puszczy prędkimi psy szczwana Strumienia szuka łani zmordowana, Tak, mocny Boże, moja dusza licha Do...
 • 43. Psalm 43 Iudica me, Deus, et discerne causam meam Niewinność, Panie, moję Przyjmi w obronę swoję Przeciw potwarzy żywej I powieści fałszywej...
 • 44. Psalm 44 Deus, auribus nostris audivimus O Panie, w swoje własne uszysmy słychali, Ojcowie jeszcze naszy nam opowiadali Sprawy Twej dziwnej mocy...
 • 45. Psalm 45 Eructavit cor meum verbum bonum Serce mi każe śpiewać panu swemu, A sercu język posłuszny pełnemu Odbiera słowa i nowy...
 • 46. Psalm 46 Deus noster refugium et virtus Bóg wszechmocny, Bóg prawdziwy, Obrońca nasz niewątpliwy: On w uciskach nas ratuje, Niech nam bojaźń...
 • 47. Psalm 47 Omnes gentes, plaudite manibus Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie, Wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie, Panu nad pany, Panu groźnemu, Królowi wszego świata...
 • 48. Psalm 48 Magnus Dominus et laudabilis nimis O Panie, który nie masz nic równego sobie, Słusznie oddawa chwałę Syjon Tobie, Syjon, kwiat...
 • 49. Psalm 49 Audite haec, omnes gentes, auribus percipite Słuchaj, co żywo, wszytki ziemskie kraje Nakłońcie uszu, i kędy dzień wstaje, I kędy...
 • 50. Psalm 50 Deus deorum Dominus locutus est Bóg wieczny, który wszytkim rozkazuje Ziemskim tyranom, mówić się gotuje; Pozowie ziemię od wschodniej granice...
 • 51. Psalm 51 Miserere mei, Deus, secundum Boże w miłosierdziu swoim nieprzebrany, U Twych nóg upadam ja, człowiek stroskany; Smiłuj się nade mną...
 • 52. Psalm 52 Quid gloriaris in malitia, qui potens es Co się chlubisz, niewstydliwy, Z niecnot swoich? Jest Bóg żywy, Który świat i...
 • 53. Psalm 53 Dixit insipiens in corde suo: non est Deus Głupi mówi w sercu swoim: "Nie masz Boga, przecz się boim?"...
 • 54. Psalm 54 Deus, in nomine Tuo salvum me fac Mocą imienia swego i swej wszechmocności Wybaw' mię, sługę Twego, z mych niebezpieczności...
 • 55. Psalm 55 Exaudi, Deus, orationem meam Obrońca uciśnionych, Boże litościwy, Usłysz modlitwę moje i głos żałościwy; Nie proszę-ć, ale wołam, takem ja...
 • 56. Psalm 56 Miserere mei, Deus, quoniam conculcavit me homo Smiłuj się nade mną, Boże litościwy, Bo mię prawie w ziemię wbił człowiek...
 • 57. Psalm 57 Miserere mei, Deus, miserere mei Smiłuj się, Panie, czasu mego niepokoja, W Tobie ufanie kładzie dusza moja. Niechaj ulęgę w...
 • 58. Psalm 58 Si vere utigue iustitiam loquimini Najdzie się kiedy chwila tak szczęśliwa, Że prawdę rzeczesz, rado nieżyczliwa? Skażesz co kiedy sprawiedliwie...
 • 59. Psalm 59 Eripe me de inimicis meis, Deus Boże, który sług nigdy nie przepomnisz swoich, Wyrwi mię z rąk okrutnych nieprzyjaciół moich...
 • 60. Psalm 60 Deus, repulisti nos et destruxisti nos Rozproszyłeś nas, Boże, Boże niezmierzony, Skaziłeś nas, naszymi grzechy obrażony; Smiłuj się kiedy, a...

 • 61. Psalm 61 Exaudi, Deus, orationem meam Usłysz me prośby, Boże władze wiecznej, A obróć ku mnie święte uszy swoje; Z granice prawie...
 • 62. Psalm 62 Nonne Deo subiecta erit anima mea? Bogu dusza ufa moja, To mój zamek, to ma zbroja; W nadzieję Jego zasłony...
 • 63. Psalm 63 Deus, Deus meus, ad Te de luce vigilo Ku służbie Twojej, Boże, mój obrońca, Wstaję ranego nie czekając słońca; Pragnie...
 • 64. Psalm 64 Exaudi, Deus, orationem meam, cum deprecor Boże litościwy, W mój czas nieszczęśliwy Racz modlitwy moje Przyjąć w uszy swoje! Jestem...
 • 65. Psalm 65 Te decet hymnus, Deus, in Sion Królu na ziemi i na wielkim niebie, Chwała w Syjonie wdzięczna czeka Ciebie; Tam...
 • 66. Psalm 66 Iubilate Deo, omnis terra Wszytka ziemia, wszytki kraje, I gdzie jasne słońce wstaje, I gdzie w bystre, szumne morze Zapadają...
 • 67. Psalm 67 Deus misereatur nostrI et benedicat Pokryj swym miłosierdzim, Panie, nasze złości A racz nam błogosławić z ojcowskiej miłości; Rozświeć nas...
 • 68. Psalm 68 Exurgat Deus et dissipentur inimici Eius O, który światem władasz i królujesz wiecznie, Powstań, Panie, a muszą tył podać koniecznie...
 • 69. Psalm 69 Salvum me fac, Deus, quoniam intraverunt aquae Ratuj mię, Panie, bo złych przygód nawałności Sięgają we mnie ostatnich kości. Topię...
 • 70. Psalm 70 Boże wiecznej mocy, Twej żądam pomocy; Chciej się pospieszyć ku ratunku memu, Nie daj mię w ręce człowiekowi złemu...
 • 71. Psalm 71 In Te, Domine, speravi, non confundar W Tobie ufność swą kładę, Boże niezmierzony, A Ty nie daj, abych był kiedy...
 • 72. Psalm 72 Deus, iudtcium Tuum regi da Daj swe baczenie, Boże, królowi, Daj sprawiedliwość królewicowi, Aby w porządku Twój lud sprawował, Jednako...
 • 73. Psalm 73 Quam bonus Israhel Deus Niech co chce będzie, żyw Pan ludu swemu I zna, kto szczerym sercem służy Jemu. Jaciem...
 • 74. Psalm 74 Ut quid, Deus, repulisti in finem I srogim wilkom drapać stado swe dopuścisz? Wspomni na swe dziedzictwo i na swój...
 • 75. Psalm 75 Confitebimur Tibi, Deus, confitebimur Ciebie my wiecznie wyznawać będziemy I Twoje cuda światu opowiemy, A Ty nam szczęścić będziesz nasze...
 • 76. Psalm 76 Notus in Iudaea Deus Znaczny jest Bóg w żydowskiej krainie, W Izraelu Jego imię słynie; Namiot Jego w Salem jest...
 • 77. Psalm 77 Voce mea ad Dominum clamavi Pana ja wzywać będę, dokądem żywy, A On w uszy swe przyjmie mój głos płaczliwy...
 • 78. Psalm 78 Attendite, popule meus, legem meam Słuchaj, wierny mój zborze, otwórz uszy swoje A do serca poważne przypuść słowa moje! Dziwne...
 • 79. Psalm 79 Deus, venerunt gentes Pohańcy, o Boże żywy, Wojują Twój kraj właściwy: Kościół Twój zesromocili, Miasto z gruntu wywrócili. Na pował...
 • 80. Psalm 80 Qui regis Israhel, intende Słysz, Pasterzu izraelski, nasz głos żałościwy, Który jako stado wodzisz naród swój właściwy. Okaż się, który...

 • 81. Psalm 81 Exultate Deo, adiutori nostro Radujcie się Bogu nawysszemu, Dobrodziejowi naszemu; Bijcie w bębny, w instrumenty grajcie A psalmów nie zaniechajcie...
 • 82. Psalm 82 Deus stetit in synagoga deorum Królowie sądzą poddane, A króle koronowane Sędzia wiekuisty sądzi, Który wszytkim światem rządzi. "Długoż -...
 • 83. Psalm 83 Deus, quis similis erit Tibi? Ne taceas Nie milcz ani odkładaj, nie cierp', Boże wieczny: Oto przeciwko Tobie powstał lud...
 • 84. Psalm 84 Quam dilecta tabernacula Tua, Domine Boże nasz, u którego w ręku wszytki boje, Jako są wdzięczne pałace Twoje! Tych pragnie...
 • 85. Psalm 85 Benedixisti, Domine, terram Tuam Owa czas, Panie, przyszedł pożądany; Pocieszyłeś kraj swój upodobany: Pomogłeś z oków potomkowi cnemu Jakubowemu. Odpuściłeś...
 • 86. Psalm 86 Inclina, Domine, aurem Tuam Nakłoń, o Panie, uszu swoich A nie zarzucaj modlitw moich; Jestem człowiekiem utrapionym, Od wszego świata...
 • 87. Psalm 87 Fundamenta Eius in montibus sanctis Pan między wszytkimi Miasty żydowskimi Piękne syjońskie umiłował brony, Ich grunt na górach świętych założony...
 • 88. Psalm 88 Domine Deus, salutis meae Boże, moja nadziejo i moja pomocy! Do Ciebie wołam we dnie i w nocy: Niechaj miejsce...
 • 89. Psalm 89 Misericordias Domini in aeternum cantabo Twe miłosierdzie, Twoje prawdę, wieczny Panie, Wysławiać mój rym będzie, póki świata stanie. A pierwej...
 • 90. Psalm 90 Domine, refugium factus es nobis Królu na wysokim niebie, Nie ma indziej, okrom Ciebie, Człowiek nieszczęściem strapiony Ucieczki ani obrony...
 • 91. Psalm 91 Qut habitat in adiutorio Altissimi Kto się w opiekę poda Panu swemu A całym prawie sercem ufa Jemu, Śmiele rzec...
 • 92. Psalm 92 Bonum est confiteri Domino Słuszna rzecz, Panie, Tobie chwałę dawać I Twoje święte imię wyznawać. Dzień li po niebie światło...
 • 93. Psalm 93 Dominus regnavit, decorem indutus est Pan chce królować: odział się zacnością, Okrył się męstwem wszytek i dzielnością; Pan, przez którego...
 • 94. Psalm 94 Deus, ultionum Domine Boże, któremu pomsta należy sprawnie, Okaż wszytkiemu światu władzą swą jawnie l Ockni się, sędzia wiecznej sprawiedliwości...
 • 95. Psalm 95 Venite, exultemus Domino Pódźmy z ochotą, Panu chwałę dajmy I Jego łaskę wieczną wyznawajmy! Stawmy się przed Nim, zbawcą wszech...
 • 96. Psalm 96 Cantate Domino canticum novum Zacznicie nową możnemu Pieśń monarsze niebieskiemu; Śpiewaj Mu z mieszkańcy swemi, Wielka, niezmierzona ziemi! Śpiewajcie Mu...
 • 97. Psalm 97 Dominus regnavit, exultet terra Pan nasz, Bóg nasz panuje! Niech się ziemia raduje I wyspy niezliczone, Z wód morskich wynurzone...
 • 98. Psalm 98 Cantate Domino canticum novum Nowy monarsze możnemu Rym zacznicie niebieskiemu; On sam, jako Bóg prawdziwy, Niepodobne czyni dziwy. Ręką to...
 • 99. Psalm 99 Dominus regnavit, irascentur populi Pan króluje, który włada anioły lotnemi: Lękajcie się, państwa wielkie, bój się, wszytka ziemi! Wielki to...
 • 100. Psalm 100 Iubilate Deo, omnis terra Wszyscy, którzy po ziemi chodzicie, Ku czci Panu wesoło krzyknicie, W radości Mu służcie i z...

 • 101. Psalm 101 Misericordiam et iudicium cantatabo Ciebie, o Boże niezmierzony, Brzmieć będą moje wdzięczne strony, Ciebie, dobrego nad dobrymi, A surowego nad...
 • 102. Psalm 102 Domine, exaudi orationem meam Usłysz prośby moje, Boże litościwy, A niechaj Cię mój głos dosięże teskliwy; Nie odwracaj czasu złej...
 • 103. Psalm 103 Benedic, anima mea. Domino Błogosław', duszo moja, Panu swojemu, Błogosław' imieniowi Jego świętemu! Błogosław', duszo, Panu; Jego obfite Dary niech...
 • 104. Psalm 104 Benedic, anima mea. Domino Duszo, śpiewaj Panu pieśń: O nieogarniony Nieba i ziemie sprawco, wielceś uwielbiony! Ciebie obeszła wkoło cześć...
 • 105. Psalm 105 Confitemini Domino et invocate nomen Eius Chwalcie Pana, imienia Jego wzywajcie I sprawy Jego światu opowiadajcie! Jemu rym, Jemu służcie...
 • 106. Psalm 106 Confitemini Domino, quoniam bonus Chwalcie Pana prze dobroć Jego nieprzebraną, Chwalcie prze litość wiekom żadnym niepoddaną! Kto tak w słowa...
 • 107. Psalm 107 Confitemtni Domino, quoniam bonus Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną, Chwalcie prze litość wieczności równą! A wy więc naprzód, coście...
 • 108. Psalm 108 Paratum cor meum, Deus Ochotną myśl, ochotne serce w sobie czuję, Nowy psalm Panu swemu, nową pieśń gotuję. Powstań, uciecho...
 • 109. Psalm 109 Deus, laudem meam ne tacueris Boże, którego chwała w mych uściech wieczna, Nie chciej krzywdy mej milczeć: oto wszeteczna Gęba...
 • 110. Psalm 110 Dixit Dominus domino meo Rzekł Pan do pana mego swym głosem łaskawym: "Siądź mi po boku prawym, Aż twe nieprzyjacioły...
 • 111. Psalm 111 Confilebor Tibi, Domine, in toto corde m Pana ja zawżdy między cnotliwymi Chętnie wspominać będę rymy swymi. Chwalne są sprawy...
 • 112. Psalm 112 Beatus vir, qui timet Dominum Szczęśliwy człowiek prawdziwie, Kto w bo jaźni Pańskiej żywię, A jego ma rozkazanie Za osobliwe...
 • 113. Psalm 113 Laudate, pueri, Dominum Dziatki niewinne, panienki uczciwe, Śpiewajcie imię Pańskie świętobliwe; To niechaj zawżdy w uściech ludzkich słynie, Póki pamiętny...
 • 114. Psalm 114 In exitu Israhel de Aegypto Na ten czas, gdy Żydowie dostawszy swobody Bystre Nilowe żegnali wody, Wielka tam na nich...
 • 115. Psalm 115 Non nobis, Domine, non nobis Nie nam, nasz Panie, stworzeniu podłemu, Ale czyń sławę imieniowi swemu! Niechaj wiadome, niechaj znaczne...
 • 116. Psalm 116 Dilexi, quoniam, exaudiet Dominus Mam przecz Pana miłować, który z łaski swojej Raczył usłyszeć głos prośby mojej; Dał mi ucho...
 • 117. Psalm 117 Laudate, Dominum, omnes gentes Wszelki naród, wszelkie plemię, Coście w krąg obsiedli ziemię, Pana z chęcią wyznawajcie, Jemu cześć i...
 • 118. Psalm 118 Confitemini Domino, guoniam bonus Chwalcie Pana prze dobroć Jego niewymowną I prze litość wiekom równą. Izrael niechaj powie, że Pańskiej...
 • 119. Psalm 119 Beati immaculati in via ALEPH Szczęśliwi, którzy się Pańskim zakonem sprawują, Którzy Pana i wyroków Jego naszladują. Nie masz grzechu...
 • 120. Psalm 120 Ad Dominum, cum tribularer, clamavi W każdym ucisku swoim wołałem do Pana, A moja prośba zawżdy była wysłuchana; I dziś...

 • 121. Psalm 121 Levavi oculos meos in montes Człowiek ja nieszczęśliwy, człowiek strapiony, Oczy smutne podnoszę na wszytki strony Upatrując, kto li się...
 • 122. Psalm 122 Laetatus sum in hic, quae dicta sunt mihi Rad to słyszę, że dom Pański nawiedzić mamy I ujźrzem, o Jeruzalem...
 • 123. Psalm 123 Ad Te levavi oculos meos Boże, który mieszkasz nad wszytkimi nieby Prózen i trosk ludzkich, i wszelkiej potrzeby, Do Ciebie...
 • 124. Psalm 124 Nisi quia Dominus erat in nobis By był Pan nie tak łaskaw na nasze zdrowie, Niechaj cne izraelskie potomstwo powie...
 • 125. Psalm 125 Qui confidunt in Domino, sicut mons Sion Ktokolwiek mocnie ufa Panu swemu, Nieporuszony stoi, syjońskiemu Wirzchowi rówien, którego nie mogą...
 • 126. Psalm 126 In convertendo Dominus captivitatem Sion Gdy z okrutnej Babilony Pański lud był wyzwolony, Człowiekowi tak się zdało, Jakoby mu śnić...
 • 127. Psalm 127 Nisi Dominus aedificaverit domum Jesli domu sam Pan nie zbuduje, Próżno człowiek o nim się frasuje; Jeśli miasta sam Pan...
 • 128. Psalm 128 Beati omnes, qui timent Dominum Szczęśliwy człowiek prawdziwie, Kto w bo jaźni Pańskiej żywie: Gotów pełnić, co On swymi Wyrzekł...
 • 129. Psalm 129 Saepe expugnaverunt me a iuventute mea Mogą rzec Pańscy wybrani: Z młodości nas trapili, Trapili srodzy pogani, Przedsię nas nie...
 • 130. Psalm 130 De profundis clamavi ad Te, Domine W troskach głębokich ponurzony, Do Ciebie, Boże niezmierzony, Wołam, racz smutne prośby moje Przyjąć...
 • 131. Psalm 131 Domine, non est exaltatum cor meum Wieczny Boże, nie najdziesz pychy w sercu moim, Anim ja zwykł przenosić chudszych okiem...
 • 132. Psalm 132 Memento, Domine, David Pomni, Panie, Dawida i jego trudności, Które cierpiał w nadzieję Twojej życzliwości, Który Tobie w te słowa...
 • 133. Psalm 133 Ecce quam bonum et quam iucundum Jako rzecz piękna, jako rzecz przyjemna Patrząc, gdzie miłość panuje wzajemna, A bracia sforni...
 • 134. Psalm 134 Ecce nunc benedicite Domino Teraz, o wierni Pańscy służebnicy, Którzy trzymacie straż w Jego bożnicy, Teraz, jako to noc milczy...
 • 135. Psalm 135 Laudate nomen Domini O słudzy Pańscy, ze wszech naświętszemu Cześć imieniowi uczyńcie Pańskiemu; Wy, którym domu Jego straż podana, Chwalcie...
 • 136. Psalm 136 Confitemini Domino, quoniam bonus Chwalcie Pana z dobroci Jego nieprzebranej, Chwalcie z litości wiekom żadnym niepoddanej t Chwalcie Boga, który...
 • 137. Psalm 137 Super flumina Babylonis Siedząc po niskich brzegach babilońskiej wody A na piękne syjońskie wspominając grody Co nam inszego czynić, jedno...
 • 138. Psalm 138 Confitebor Tibi, Domine Ciebie ja chwalić będę, Ciebie przed możnymi Wyznam tyrany ziemskimi; W Twym kościele chwalebne imię Twe wspomion...
 • 139. Psalm 139 Domine, probisti me et cognovisti ms Tobie, rządźca niebieski, Tobie, mój Boże, Rzecz namniejsza skryta być we mnie nie może...
 • 140. Psalm 140 Eripe me, Domine, ab homine malo Broń mię, mój Panie, od ludzi złośliwych, Broń od potwarców sprośnych, niewstydliwych, Którzy w...

 • 141. Psalm 141 Domine, clamavi ad Te, exaudi me Ciebie, Ojcze, wzywam, łaskawy, Ty moje Racz uprzejme prośby przyjąć w uszy swoje; Prośba...
 • 142. Psalm 142 Voce mea ad Dominum clamavi Pana wołam, Pana proszę, Ręce swe k'Niemu wynoszę, Przed Nim krzywdę swą przekładam, Jemu żal...
 • 143. Psalm 143 Domine, exaudi orationem meam Wysłuchaj, wieczny Boże, prośby moje A nakłoń ku mnie święte uszy swoje; Według swej prawdy, według...
 • 144. Psalm 144 Benedictus Dominus, Deus meus Tobie, Panie, pókim żyw, ja muszę dziękować, Który ku bitwie raczysz sprawować Ręce i serce moje...
 • 145. Psalm 145 Exaltabo Te, Deus, meus rex Ciebie chwalę, Boże mój, imieniowi Twemu Na wieki błogosławić będę chwalebnemu; Żaden mi dzień bez...
 • 146. Psalm 146 Lauda, anima mea, Dominum Tobie, nieśmiertelny Panie, Póki mi żywota zstanie, I usta będą śpiewały, I gąsłeczki moje grały. Na...
 • 147. Psalm 147 Laudate Dominum, quoniam bonus est psalmus Chwalcie Pana! Godno dać cześć Panu temu, Pieśń wesoła, ozdobny rym służy Jemu. Miasto...
 • 148. Psalm 148 Laudate Dominum de coelis Duchy prózne śmiertelności, Dajcie cześć na wysokości Panu ze wszech nawysszemu, Panu niewychwalonemu! Wszyscy aniołowie Jego...
 • 149. Psalm 149 Cantate Domino canticum novum Panu swemu dajmy cześć rymy nowymi, Chwała Jego niechaj brzmi między dobrymi. Niech się w twórcy...
 • 150. Psalm 150 Laudate Dominum in sanctis Eius Chwalcie Pana z Jego świątobliwości, Chwalcie Pana z Jego wielkiej możności, Chwalcie z mocy, chwalcie...

Psalmy - opracowania