Autorką problematyki jest: Adrianna Strużyńska.

„Pan Tadeusz” to poemat epicki Adama Mickiewicza. Określa się go mianem epopei narodowej z elementami gawędy szlacheckiej. Dzieło powstawało w latach 1832-1834 w Paryżu. Czas akcji obejmuje pięć dni z roku 1811 i jeden dzień z roku 1812. Poemat jest jedną z najważniejszych lektur szkolnych oraz na stałe wpisał się do kanonu polskiej literatury. Ze względu na czas powstania i akcji, w utworze pojawiają się liczne motywy patriotyczne.

Dzieło ukazuje polską szlachtę w przełomowym momencie w dziejach. Ojczyzna znajdowała się pod zaborami, na Litwie stacjonowały wojska carskie. Nadzieją na odzyskanie niepodległości była postać Napoleona Bonaparte. Mickiewicz przedstawił więc różne postawy Polaków wobec zbrojnej walki o odrodzenie ojczyzny. Epopeja porusza wiele wątków. Do najważniejszych z nich należy przemarsz wojsk napoleońskich przez Litwę w 1812 roku. Przykładem do naśladowania są patrioci tacy, jak Tadeusz Soplica. Młodzieniec postanowił zaciągnąć się do wojska, chociaż w Soplicowie czekała na niego ukochana Zosia. Podobnie postąpił Hrabia, który przeszedł przemianę z zapatrzonego w zagraniczne wzorce artysty w patriotę.

„Pan Tadeusz” to świadectwo kończącej się epoki. Mickiewicz opisał tradycje i wartości, które odchodzą do przeszłości. Stworzył barwny obraz szlacheckiego dworu. Doskonale widoczny jest jego sentyment do czasów, gdy polska szlachta pielęgnowała własną kulturę i obyczaje, zamiast bezmyślnie naśladować zagraniczne wzorce. Postaci, zapatrzone w zachodnią modę, zostały przedstawione w humorystycznym, prześmiewczym tonie. Widoczne jest również oburzenie tradycjonalistów wobec bezmyślnego naśladowania zagranicznych wzorów. Gdy Maciek nad Maćkami zobaczył Rejenta w francuskim stroju, demonstracyjnie opuścił ucztę zaręczynową. Podkomorzy i Sędzia krytykowali też młodych, odchodzących od dawnych obyczajów. Nie podobało im się zachowanie Tadeusza, który pogrążał się w rozmyślaniach zamiast konwersować i dotrzymywać towarzystwa pannom.

Mickiewicz na każdym kroku podkreślał, że pokolenie tradycjonalistów odchodzi do przeszłości, a wraz z nim kończy się pewna epoka. W utworze pojawia się więc wiele elementów określonych mianem „ostatnich”: ostatni zajazd na Litwie, ostatni polonez, ostatni woźny trybunalski. Przedstawiona rzeczywistość jest szczególnie ważna dla autora. Mickiewicz opisał Litwę nie tylko z perspektywy patrioty, ale też człowieka wspominającego lata swojej młodości. W czasie, gdy rozgrywa się akcja utworu, Mickiewicz był nastolatkiem.

Autor przedstawił realistyczny wizerunek szlachty. Chociaż widoczne są jego sympatia do tej warstwy społecznej i sentyment do lat dzieciństwa, nie unikał też mówienia o wadach. Mickiewicz opisał więc również kłótliwość, skłonność do pijaństwa i rękoczynów. Przykładem są chociażby spór o zamek czy bijatyka, która wybuchła podczas kolacji między Soplicami a Horeszkami. Mimo wszystko, szlachta została ukazana w pozytywnym świetle.

Mickiewicz ukazał też umiejętność zjednoczenia w imię wyższego dobra. Szlachta zaściankowa wspólnie z Horeszkami najechała Soplicowo. Gdy jednak na miejscu pojawili się Moskale, szlachta zaczęła wspólnie walczyć przeciwko zaborcy. Mickiewicz podkreślił więc, że mimo swojej skłonności do sporów, szlachta była w stanie się zjednoczyć. Litwini mieli więc poczucie wspólnoty. Okazuje się więc, że w obliczu zagrożenia, szlachta potrafiła postąpić słusznie i zapomnieć o dawnych sporach. Bohaterowie postanowili więc poświęcić osobiste szczęście dla dobra ojczyzny. Hrabia i Tadeusz zaciągnęli się do wojska. Soplica dopiero po powrocie zaręczył się z Zosią i został nowym panem Soplicowa. Hrabia również opuścił Telimenę, która pod jego nieobecność zaręczyła się z Rejentem. Obydwaj młodzieńcy potrafili jednak postawić ojczyznę ponad prywatnym życiem.

Istotną rolę odgrywa również historia Jacka Soplicy. Wbrew temu, co sugeruje tytuł, jest on głównym bohaterem epopei. Jego losy są skomplikowane, a przez to interesujące. Przeszedł przemianę z nieszczęśliwego kochanka w wojownika o wolność ojczyzny. Posiada więc cechy bohatera romantycznego. Jacek początkowo był porywczym szlachcicem, zakochanym w pięknej Ewie Horeszkównie. Gdy jednak jej ojciec, Stolnik, wydał córkę za kasztelana, bohater poślubił inną kobietę, której nie kochał. Zamek Horeszków został zaatakowany przez Moskali. Jacek przypadkowo pojawił się na miejscu i w napadzie wściekłości, zastrzelił Stolnika. Po tym zdarzeniu, przeszedł przemianę wewnętrzną. Wyjechał za granicę, gdzie wsławił się na polu bitwy. Następnie wrócił na Litwę, przedstawiając się jako ksiądz Robak i ukrywając w zakonnym habicie. Bohater starał się przygotować Litwinów na nadejście Napoleona i wywołać powstanie. Soplica odkupił swoje winy, a przed śmiercią wyznał prawdziwą tożsamość. Jego reputacja została publicznie oczyszczona.

Pozostałe wątki stanowią uzupełnienie akcji i niejednokrotnie wprowadzają elementy humorystyczne. Jednym z nich jest spór o zamek. Spierali się o niego sędzia Soplica i Hrabia. Sędzia posiadał już dużą część majątku po Horeszkach, dlatego pragnął mieć też zamek. Budynkiem zainteresował się również Hrabia, daleki krewny Horeszków. Wspierał go Klucznik Gerwazy, stary sługa Stolnika, który starał się rozbudzić w Hrabi dumę rodową. Historia zakończyła się jednak szczęśliwie. Doszło do pojednania Horeszków i Sopliców. Jego uwieńczeniem były zaręczyny Tadeusza Soplicy i Zosi, córki Ewy Horeszkówny. Pogodzili się nawet Woźny Protazy, sługa Sopliców oraz Klucznik Gerwazy, którzy wcześniej byli zaciekłymi wrogami.

W utworze pojawiają się również perypetie miłosne. Tadeusz zauroczył się Zosią, którą zobaczył rankiem w ogrodzie. Doszło jednak do pomyłki i wziął Telimenę za młodą dziewczynę, którą spotkał po powrocie do Soplicowa. Telimena flirtowała również z Hrabią i Asesorem. Hrabia przez krótką chwilę był również zauroczony Zosią. Historia skończyła się jednak szczęśliwie. Doszło do zaręczyn trzech par: Tadeusza i Zosi, Telimeny i Rejenta oraz Asesora i córki Wojskiego.

„Pan Tadeusz” to sentymentalny obraz ojczyzny z perspektywy wygnańca. Mickiewicz przebywał w Paryżu i tęsknił za rodzinną Litwą. Postanowił więc utrwalić jej obraz w swoim dziele. Dzięki temu, przekazał dawne obyczaje i tradycje kolejnym pokoleniom.


Przeczytaj także: Dobre i złe oblicze szlachcica-Sarmaty na przykładzie przemiany Jacka Soplicy

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.