Nie-Boska komedia - czas i miejsca akcji

Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

„Nie-boska komedia” to dramat romantyczny autorstwa Zygmunta Krasińskiego, który po raz pierwszy został wydany w roku 1835. Ukazuje on losy hrabiego Henryka, człowieka, który porzuca swoją rodzinę, ponieważ wierzy, że będzie poetą, ale okazuje się to był ułudą. Następnie Henryk staje na czele przeciwników rewolucji obyczajowej, wznieconej przez niższe klasy społeczne. Krasiński eksponuje tutaj klasową niechęć do uboższych grup społecznych, które pragną sprawiedliwszego porządku społecznego.

 • Nie-Boska komedia - miejsce akcji
 • Nie-Boska komedia - czas akcji
 • Nie-Boska komedia - miejsce akcji

  Miejsca, w których dzieje się akcja dramatu, są bardzo różnorodne. Krasiński zgodnie z romantycznymi wyznacznikami zrywa bowiem z antyczną zasadą trzech jedności. Jako miejsce opisywanych wydarzeń można przede wszystkim wskazać wiejski kościółek, w którym hrabia Henryk bierze ślub ze swoją ukochaną Marią, komnaty zabytkowego zamku, który należy do hrabiego, lochy tego samego zamku, szpital dla osób nerwowo chorych oraz cmentarz.

  Bardzo ważnym miejscem są też Okopy Świętej Trójcy. Są one autentyczne, leżą na Podolu, w zachodniej Ukrainie. Tam kiedyś bronili się konfederaci barscy, a w Krasiński osadził w nich obóz arystokratów, broniących ze wszelkich sił dawnego porządku świata, jaki chcą obalić rewolucjoniści.

  Nie-Boska komedia - czas akcji

  Czas akcji także nie jest sprecyzowany w dramacie i również Krasiński nie zastosował się tutaj do zasady trzech jedności. Pojawiają się aluzje do faktycznych wydarzeń, takich jak powstanie listopadowe z roku 1839 czy Wielka Rewolucja Francuska, która wybuchła w roku 1789.

  W przybliżeniu czas trwania akcji można określić na mniej więcej piętnaście lat, od chwili ślubu Henryka z Marią, do śmierci ich syna, Orcia i zdobycia zamku przez atakujących rewolucjonistów. W drugiej części Orcio ma już bowiem czternaście lat, co pozwala odbiorcy spróbować określić ramy czasowe przedstawianych w dramacie wydarzeń.


  Przeczytaj także: Wier­ność tra­dy­cji a szu­ka­nie no­wych dróg – róż­ne po­sta­wy ży­cio­we. W pra­cy od­wo­łaj się do: wy­bra­nej lek­tu­ry obo­wiąz­ko­wej, in­ne­go utwo­ru li­te­rac­kie­go oraz wy­bra­nych kon­tek­stów.

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.