Ludz­kie ży­cie jako wę­drów­ka. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Ho­me­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Autor Homer
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

Ludzkie życie podlega nieustającym zmianom, a jego kształt nigdy nie jest ostatecznie ustalony. Z tego powodu często bywa porównywane do wędrówki i w tym ujęciu jest ono ciągłym procesem, do którego dodawane są nowe zmienne. Czasami jednak życie faktycznie jest wędrówką, fizycznym przemieszczaniem się do kolejnych miejsc. Wędrówka może kształtować człowieka oraz jego światopogląd, każde bowiem z nowych miejsc przez niego odwiedzonych oraz ludzie, których poznał w trakcie wyprawy, mogą wpływać na niego oraz na jego myśli. Ludzkie życie jako wędrówka jest motywem często wykorzystywanym przez twórców w literaturze. Można go odnaleźć na przykład w „Odysei” Homera oraz w „Małym Księciu” Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Odyseusz z dzieła Homera jest bohaterem, który na wędrówce spędza wiele lat. Rozpoczyna ją zaraz po wojnie trojańskiej, Odyseusz próbuje wówczas powrócić do swojej rodzinnej Itaki. Jednak naraża się on na gniew boga Posejdona - Odys oślepił bowiem jego syna, cyklopa Polifema. W związku z tym jego powrót do domu wydłuża się i pojawiają się przed bohaterem liczne przeszkody. Tymczasem w Itace czeka na niego wierna żona, Penelopa, która musi bronić się przed zalotnikami, którzy chcą ją posiąść za żonę i przejąć tron Odyseusza.

Bohater wciąż wędruje, mimo licznych problemów i przeszkód. Powrót do domu zajmuje mu niemal dekadę, czyli tyle, ile trwała wcześniej wojna trojańska. Łącznie Odyseusz przebywa z dala od swojego domu i rodziny przez kilkadziesiąt lat i z uporem próbuje wrócić do swojej ojczyzny. Jego życie z konieczności przypomina ciągłą wędrówkę - Odyseusz odwiedza niezwykłe krainy i spotyka niezwykłe postaci, takie jak na przykład Kirke czy cyklop Polifem. Podróż ta z pewnością go wzbogaca i rozszerza jego horyzonty, Odyseusz dowiaduje się bowiem wielu rzeczy o świecie, w którym żyje. Jednak wciąż tęskni za swoim domem, a jego podróż nie prowadzi do go założonego celu.

Odyseusz ciągle zbacza z drogi, zatrzymuje się, ale także traci członków swojej załogi, co jeszcze bardziej wydłuża jego wędrówkę. Musi więc zmierzyć się on z licznymi niebezpieczeństwami, które stoją na jego drodze. Odyseusz z pewnością na końcu swojej wędrówki jest już inną osobą, niż był, kiedy wyruszył spod Troi. Jego wyprawa zmieniła go, musiał się on w jej trakcie wykazać sprytem i odwagą, by przetrwać. Na dodatek spędził w podróży tak wiele lat, że założyć można, że to właśnie wędrówka stała się jego życiem i naturalnym stanem. Zastąpiła mu w pewnym sensie życie w ojczyźnie, Odyseusz nie zapomniał jednak nigdy o tym, jaki jest cel jego wyprawy.

Innym bohaterem, którego życie zmieniło się wraz z podjętą wędrówką, jest Mały Książę z powieści Antoine’a de Saint-Exupéry’ego. Przez większość swojego życia bohater mieszkał samotnie na swojej planecie. Pewnego dnia wyrasta tam róża, którą Mały Książę zaczyna się opiekować, jednak żadne z nich nie potrafi odnaleźć się w tej relacji. Zniechęcony postawą róży Mały Książę po raz pierwszy w życiu opuszcza swoją planetę i wyrusza, by odkryć inne wszechświaty.

Jego wędrówka ma nie tylko wymiar fizyczny, ale także duchowy, Mały Książę poszerza bowiem swoje horyzonty i dowiaduje się wielu nowych rzeczy o świecie oraz o innych ludziach, z którymi do tej pory nie miał kontaktu. Spotyka on takie osoby jak pijak, król czy bankier i latarnik. Mały Książę tym samym poznaje perspektywy odmienne od własnej oraz uczy się tego, jak wygląda świat dorosłych. Jego wędrówka to podróż przez życie innych ludzi, ukazywanie tego, kim stają się, kiedy są już dorośli. Mały Książę tymczasem ogląda ich z prostej perspektywy dziecka, nie wszystkie sytuacje rozumie, a część z nich punktuje celnymi i logicznymi komentarzami. Bohater poznaje także lisa, który cierpliwie tłumaczy mu naturę przyjaźni oraz wyjaśnia, co wydarzyło się w jego relacji z różą.

Wędrówka ubogaca więc wnętrze Małego Księcia i sprawia, że jego życie zmienia się. Chłopiec dostrzega inne perspektywy, zaczyna rozumieć, jak działają więzi międzyludzkie oraz w jaki sposób stał się odpowiedzialny za swoją różę oraz jej los. Wędrówka rozwija go i zmienia, na swoją planetę Mały Książę może wrócić więc jako odmieniona osoba, która patrzy na świat z innej perspektywy. Mały Książę poznał, czym jest życie właśnie w trakcie wędrówki. Bez niej wciąż tkwiłby w tym samym miejscu i nie potrafił dostrzec innych sposobów postrzegania świata. Wyruszając w podróż, porzucił swoją starą tożsamość i zaczął rozwijać się już jako zupełnie inna osoba - wędrówka zmieniała go stopniowo, etapami, aż wreszcie Mały Książę stał się kimś innym, dojrzalszym.

Ludzie życie może więc być wędrówką, zarówno w sensie fizycznym, jak i pod względem rozwoju duchowego. Człowiek nieustannie poszukuje nowych miejsc, ludzi i doświadczeń, dzięki którym zyskuje nowe perspektywy, poszerza horyzonty i zdobywa wiedzę. Wędrówka sprawia, że może on na nie trafiać, popycha go do działania i zmiany. Wędrówki mogą kompletnie odmienić życie człowieka i sprawić, że stanie się on zupełnie inną osobą, niż był na jej początku.


Przeczytaj także: Mo­tyw po­wro­tu do ro­dzin­ne­go domu i jego zna­cze­nie w utwo­rze. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Ody­sei Ho­me­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.