Życie bez zdarzeń – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Utwór Leopolda Staffa „Życie bez zdarzeń” został wydany w 1903 w tomiku „Dzień duszy” jako część cyklu „Przez mrok”. Widoczne jest odejście poety od manifestu wielkości i indywidualizmu w stronę franciszkańskiej afirmacji życia. Autor zaczął doceniać codzienne życie, z całą jego zwyczajnością i przeciętnością.

 • Życie bez zdarzeń - analiza utworu i środki stylistyczne
 • Życie bez zdarzeń - interpretacja wiersza
 • Życie bez zdarzeń - analiza utworu i środki stylistyczne

  Wiersz ma budowę regularną, składa się z jedenastu czterowersowych strof. Wersy liczą od siedmiu do dziewięciu sylab. Pojawiają się rymy krzyżowe.

  Utwór należy do liryki bezpośredniej, podmiot liryczny ujawnia swoją obecność. Świadczy o tym zastosowanie czasowników w pierwszej osobie liczby pojedynczej i odpowiednich zaimków („przyszedłem”, „odejdę”, „mój dzień”, „mój próg”). Osoba mówiąca jest człowiekiem dojrzałym, który akceptuje i docenia zwyczajne, codzienne życie. Godzi się ze swoją przeciętnością, chociaż przyznaje, że była dobrym obserwatorem i widziała wiele rzeczy, niedostępnych dla innych.

  Wiersz został napisany prostym językiem, ale jego warstwa stylistyczna jest dosyć rozbudowana. Pojawiają się liczne metafory („my­śli w smut­ku mgle roz­pró­szą się w roz­syp­ce”, „nie­znacz­nie żal cię wci­śnie w mój próg”, „nici splą­ta­ne w wę­złach złud nie mają roz­wią­za­nia”, „śmierć do snu ga­sić mi bę­dzie blask po­wiek”), porównania („mło­dość, jak ptak, ule­ci”, „z cza­sem jak oj­ciec mój i jak dziad, będę miał siwe wło­sy”), a także epitety („prze­lot­ny cień”, „ran­ny świt”, „gro­nach win­nych”, „sta­re piosn­ki”, „do­brej skrzyp­ce”, „wio­sen­nych dróg”). Obecne są też apostrofy, podmiot liryczny bezpośrednio zwraca się do czytelników („odej­dę od was, by wró­cić znów i przy was już osię­dę”). Pojawiają się także niedopowiedzenia („Gdy do snu się po­ło­żę...”, „I słu­chać jak ptak śpie­wa...”, „Nie jed­no się dzie­cię uro­dzi...”, „Że nie mam żony, ni dzie­ci...”), zastosowano anafory, siedem wersów rozpoczyna się od partykuły „nie”.

  Życie bez zdarzeń - interpretacja wiersza

  Podmiot liryczny przedstawia swoją wizję godziwego życia, które składa się ze spójnych elementów codzienności. Ludzka egzystencja została ukazana ze spokojem, jest pozbawiona poważnych problemów, trudnych do podjęcia decyzji, nieszczęśliwej miłości. Kolejne dni są monotonne, nie przynoszą ekscytujących wydarzeń. Daty z kalendarza oznaczają tylko upływ czasu, nie są godne zapamiętania.

  Podmiot liryczny snuje refleksje na temat przemijania. Całkowicie akceptuje naturalną kolej rzeczy, na którą człowiek nie ma wpływu. Życie musi zakończyć się śmiercią. Osoba mówiąca nie przeżywa intensywnych emocji. Stara się zachowywać spokój i harmonię.

  W utworze widoczny jest wpływ filozofii stoickiej. Stoicy zalecali człowiekowi utrzymywanie emocji na wodzy, bez względu na okoliczności. Ich zdaniem, nigdy nie należy popadać w rozpacz ani euforię. Stan, w którym człowiek jest wolny od wszystkich skrajnych uczuć, nazywa się apatią. Jego osiągnięcie charakteryzuje prawdziwego mędrca. Apatia prowadzi do cnoty, czyli największego dobra moralnego. Podmiot liryczny radzi czytelnikowi całkowite zdanie się na los i przyjmowanie wszystkiego z pokorą i akceptacją. Człowiek nie może zmienić swojego przeznaczenia, dlatego nie warto tracić energii na złość i frustrację.

  W wierszu widoczna jest inspiracja filozofią św. Franciszka z Asyżu. Franciszkanizm zerwał z postrzeganiem Boga jako surowego sędziego. Stwórca zaczął być odbierany jako źródło wszelkiego dobra na świecie. Franciszkanizm to postawa pełna afirmacji, czyli akceptacji i uznania dla rzeczywistości. Podmiot liryczny głosi pochwałę życia, razem z jego dobrymi i złymi stronami. Takie podejście zapewnia mu harmonię, chroni od rozpaczy i niezadowolenia. Również starość zostaje przedstawiona, jako spokojna i łagodna. Osoba mówiąca zdaje sobie sprawę z nieuchronnego przemijania. Zestarzeje się tak samo jak wszyscy jej bliscy.

  Podmiot liryczny opisuje tytułowe „życie bez zdarzeń”. Jest to egzystencja, pozbawiona niezwykłych wydarzeń i zaskakujących zwrotów wypadków. Całe życie osoby mówiącej koncentruje się na pracy i odpoczynku. Jest to jej sposób na spokojne życie. Podmiot liryczny wstaje o świcie, spędza czas w pracy, wraca do domu wieczorem, spokojnie wypoczywa, a następnie szybko kładzie się spać, aby rano znowu zdążyć do pracy. Nie męczą go żadne troski i problemy, skupia się na zadaniach, które ma do wykonania.

  Osoba mówiąca spokojnie obserwuje rzeczywistość, patrzy jak ludzie rodzą się i umierają, prowadzą monotonną egzystencję, starzeją się i całkowicie zmieniają. Ludzka egzystencja nie składa się z niesamowitych emocji, ale szarej codzienności. Osoba mówiąca nie jest rozgoryczona takim biegiem wydarzeń, tylko w pełni go akceptuje. Nie buntuje się, ale szanuje odwieczny porządek świata. Czerpie siłę z obserwacji natury, która również funkcjonuje według swojego odwiecznego rytmu. Podmiot liryczny podziwia życie wypełnione pracą, uporządkowane i wolne od problemów egzystencjalnych. Swoją wyjątkowość czerpie ze zdolności obserwacji rzeczywistości, a nie niezwykłych przeżyć i silnych emocji.


  Czytaj dalej: Ogród przedziwny interpretacja

  Ostatnia aktualizacja: 2022-08-11 20:23:56

  Opracowanie stanowi utwór w rozumieniu Ustawy 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wszelkie prawa autorskie przysługują poezja.org. Dalsze rozpowszechnianie utworu możliwe tylko za zgodą redakcji.