Motyw patriotyzmu w literaturze - konteksty z różnych epok

Patriotyzm pochodzi od łacińskiego słowa „patria” - ojczyzna. Oznacza ono postawę szacunku i szczególne umiłowanie właśnie ojczyzny. Chociaż sama definicja wydaje się łatwa, kwestia patriotyzmu gorączkowo rozpala ludzkie umysły. Szczególnie w Polsce, zważywszy na naszą burzliwą przeszłość, literatura często podnosi motyw patriotyzmu. Poprzez kolejne epoki wyznaczano granice miłości ojczyzny, wzywano do jej okazywania, ale też poddawano samo pojęcie kąśliwej krytyce.

 • Motyw patriotyzmu - czym jest?
 • Motyw patriotyzmu w literaturze różnych epok
 • Inne przykłady patriotyzmu w literaturze
 • Motyw patriotyzmu - czym jest?

  Z patriotyzmem, chociaż nie nazywanym w tej sposób, możemy spotkać się już od czasów starożytnych. Grecy sławili czyn zbrojny w obronie rodzimego polis, ukazując go jako szlachetny i godny naśladowania. Od imienia najsłynniejszego poety korzystającego z tego motywu, taki rodzaj poezji nazywamy tyrtejskim.

  W polskiej literaturze patriotyzm również łączony jest z czynem zbrojnym. Związane to jest z naszą burzliwą historią. Możemy jednak spotkać się też z szerszym ujęciem tematu, jako zdolnością do poświęceń w imię ojczyzny. Mogą one obejmować wyrzeczenie się prywaty na rzecz dobra wspólnego i nie odnosić się stricte do poświęcenia życia na polu bitwy. Patriotyzm jako zdolność do szeroko rozumianego poświecenia dla ojczyzny będą sławić Jan Kochanowski i Ignacy Krasicki. Istnieje również forma tego motywu, odnosząca się o pojęcia umiłowania ojczyzny w sposób duchowy. Tak rozumiany patriotyzm to zachowanie dziedzictwa przodków, kultury swojego kraju.

  Motyw patriotyzmu w literaturze nie przestawia go jednak tylko w świetle pozytywnym. Chociaż nie jest to tak częste, możemy spotkać autorów wychodzących z krytyką takiej postawy. Żeromski dla przykładu wskazywał w Przedwiośniu na szlachetność polskiego patriotyzmu, ale zarazem nakreślał potrzebę pracy o dobrobyt mieszkańców Polski. Jeszcze dalej szedł Gombrowicz, widząc w pojęciu ojczyzny więżący człowieka anachronizm, narzucający mu pewne zachowania. Polską spuściznę narodową poddawał on w swoim „Trans-Atlantyku” krytyce, a przez to zadając pytanie o sam sens uczuć patriotycznych. W większości wypadków literatura ocenia jednak patriotyzm pozytywnie, podkreśłajac szlachetność walki i poświęcenia za dobro wspólne.

  Motyw patriotyzmu w literaturze różnych epok

  Rzecz to piękna - Tyrteusz

  Podmiot liryczny przedstawia opłakaną sytuację człowieka uciekającego z zagrożonej ojczyzny oraz opozycyjne do niej piękno patriotycznego zrywu zbrojnego. Tyrteusz chwali młodzieńców dzielnie stających w szeregi przeciwko wrogom swojego kraju, opiewając heroizm śmierci pośród bitewnego zgiełku.

  Lepiej jest bowiem umrzeć w obronie ojczyzny, niż uciekać. Uchodźca jest bowiem tułaczem bez domu, obcym i pogardzanych gdziekolwiek przybędzie. Utwór „Rzecz to piękna” jest przykładem poezji tyrtejskiej - chwalącej patriotyczny czyn zbrojny.

  Pieśń XIX z ksiąg wtórych (Pieśń o dobrej sławie) - Jan Kochanowski

  Poeta z Czarnolasu w swojej pieśni ukazuje człowieka jako istotę, która swoim postępowaniem powinna odróżniać się od zwierzęcia. W nietrwałym świecie realnym może tego dokonać jedynie poprzez poświęcenie dla idei wyższej, godnie postrzeganej zarówno tutaj, jak i w niebie.

  Za taką Kochanowski uważa dbałość o dobro wspólne, którym jest ojczyzna. Powinna być ona realizowana zgodnie z przymiotami patrioty. Ludzie obdarzeni talentem poetyckim i erudycją mają stać na straży obyczaju oraz stanowionego prawa. Na nim bowiem zasadza się wolność obywateli. Odważni i silni mogą zaś użyczyć swojego ramienia dla ojczyzny. Dla Kochanowskiego śmierć w jej obronie jest chwalebna.

  Wesele - Stanisław Wyspiański

  W dramacie „Wesele” ukazane jest społeczeństwo, które w pewien sposób zapomniało już o tym, czym jest patriotyzm. Lata zaborów i nieudane czyny zbrojne odebrały mu wolę walki, bohaterowie nie potrafią zorganizować zrywu niepodległościowego, który zwróciłby ich ojczyźnie wolność. Tkwią w otępieniu i marazmie, co symbolizuje ich chocholi taniec na końcu utworu. Zajmują się swoimi małymi, prywatnymi sprawami, nie stać ich na wielkie, patriotyczne czyny.

  Pojawiające się na weselu widma mają im przypomnieć o patriotycznym duchu i walce o ojczyznę, ale oni tkwią w swojej wygodnej rzeczywistości, pozbawieni swojej motywacji do walki, nie potrafiąc się poświęcić dla wielkich i ważnych spraw. Wyspiański za pomocą motywu patriotyzmu krytykuje współczesne sobie społeczeństwo, wytyka jego wady i zwraca uwagę na to, jak zapomniana została sprawa niepodległościowa.

  Hymn do miłości ojczyzny - Ignacy Krasicki

  W swoim dziele książę poetów polskich opiewa miłość do ojczyzny, którą dzisiejszy odbiorca nazwałby właśnie patriotyzmem. Wedle słów poety jest ona atrybutem „umysłów poczciwych”, czyli charakterów godnych zaufania i życzliwych innym. Z tej miłości człowiek zdolny jest do poniesienia ogromnych ofiar, łącznie z kalectwem i śmiercią.

  Uczucie samo w sobie uwzniośla patriotę, czyniąc z każdego poświęcenia osobistego powód do chwały. Krasicki podkreśla przy tym, że dla patrioty nie ma żalu w takim postępowaniu, niezależnie jak wielkie poniósłby ofiary.

  Pan Tadeusz - Adam Mickiewicz

  Mieszkańcy Soplicowa zachowują żywą miłość do tradycji patriotycznej, co widać w obrazach i innym wyposażeniu dworu. W przeszłości, aby odkupić swoje winy, Jacek Soplica walczył w Legionach Polskich i do samego końca wspomagał Napoleona w interesie ojczyzny.

  Podczas wesela Tadeusza i Zosi Jankiel gra na cymbałach „Poloneza Trzeciego Maja”, który jet utworem patriotycznym. Wykonanie przez zebranych tańca o tej samej nazwie również jest wyrazem ptriotyzmu w formie przywiązania do wielowiekowej tradycji przodków.

  Testament mój - Juliusz Słowacki

  W popularny dla romantyków sposób, wieszcz narodowy przedstawia swoje przesłanie dla świata w formie testamentu. Kreuje się tam na poświęconego dla ojczyzny patriotę, człowieka do końca walczącego o jej wolność. Czuje się członkiem pradawnej spuścizny przodków, do których dołącza również swoje dziedzictwo.

  Słowacki jako testament, oprócz prośby o uczczenie jego pamięci, zostawia również myśl przewodnią dla przyszłych pokoleń. Pragnie, by nie tracili oni nadziei w walce narodowowyzwoleńczej. Pragnie, by nieśli mu światło ducha. Wzywa ich również do odważnego poświęcenia: „A kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei, Jak kamienie, przez Boga rzucane na szaniec!”.

  Dzieło Słowackiego było niezwykle ważne dla propiłsudczykowsko nastawionej młodzieży II Rzeczpospolitej, a Aleksander Kamiński użył wyżej cytowanego sformułowania jako tytułu swojej książki „Kamienie na szaniec”.

  Trylogia - Henryk Sienkiewicz

  Napisana ku pokrzepieniu serc Polaków pod zaborami historia, stanowi zarazem lekcję wychowania patriotycznego. Sienkiewicz na tle historycznym i przygodowym pokazuje potrzebę walki o dobro ojczyzny oraz porzucenia prywaty na rzecz dobra wspólnego. Jego bohaterowie, szczególnie zaś Andrzej Kmicic uczą się bycia szlachetnymi Polakami, szlachcicami kochającymi ojczyznę.

  Syzyfowe prace - Stefan Żeromski

  Powieść ukazuje proces rusyfikacji polskiej młodzieży po powstaniu styczniowym. Marcin Borowicz pochodzi ze zubożałej w wyniku powstania rodziny szlacheckiej. Uczęszczając do gimnazjum w Klerykowie zostaje wystawiony na działania rusyfikatorów. Chcąc zapewnić sobie przywileje wśród nauczycieli i ulegając pozornej życzliwości podstępnych belfrów, początkowo ulega temu procesowi.

  Wszystko zmienia się wraz z przybyciem do gimnazjum Bernarda Zygiera - ucznia wydalonego z warszawskiej placówki oświatowej za propolską agitację. Jego recytacja „Reduty Ordona” podczas lekcji polskiego budzi w Borowiczu nieznane dotąd uczucie przynależności narodowej. Odtąd razem z przyjaciółmi poświęca się samokształceniu, coraz lepiej poznając swoje polskie dziedzictwo. Patriotyzm młodzieży okazuje się silniejszy od zapędów rusyfukatorów.

  Rota - Maria Konopnicka

  Wiersz, a również słowa późniejszego hymnu, stworzonego przez Marię Konopnicką na kanwie oburzenia agresywną germanizacją dzieci w zaborze pruskim. Poetka wzywa w nim swoich rodaków do walki o pradawne narodowe dziedzictwo. Wskazuje na potrzebę poświęcenia i zajadłej obrony swojej tożsamości, a przy tym na potrzebę zachowania godności i niedopuszczanie do znieważania przez wroga - Niemca.

  Konopnicka z premedytacją nazywa Niemców „Krzyżakami”, podkreślając tym samym wielowiekowe zagrożenie, jakie kultura germańska stanowi dla słowiańskiego dziedzictwa Polaków. Dla poetki patriotyzm to duma, gotowość do walki z wrogiem i walka o ideały do samego końca.

  Kamienie na szaniec - Aleksander Kamiński

  Ta niezwykła książka opisuje losy trzech młodych ludzi, żołnierzy Szarych Szeregów: Zośki, Alka i Rudego. Młodość tych pełnych życia, pogody ducha i planów na przyszłość ludzi przekreślił wybuch II wojny światowej. Wychowani w poczuciu obowiązku wobec ojczyzny i drugiego człowieka, chłopacy szybko rzucają się w wir walki z okupantem. Udowadniają swój patriotyzm początkowo w ramach akcji Małego Sabotażu, później prawdziwych akcji zbrojnych.

  Książka Kamińskiego, napisana na podstawie prawdziwych wydarzeń, ukazuje problem stojący za potrzebą czynu patriotycznego a związanego z nim ciężaru moralnego (zabijania wrogów). Przedstawia przy tym sylwetki szlachetnych młodych ludzi, którzy poświęcili życie w imię dobra wspólnego, za jakie uważali swoja ojczyznę - Polskę.

  Inne przykłady patriotyzmu w literaturze

  • Pieśń o spustoszeniu Podola Jana Kochanowskiego - Przypominając potworny najazd Tatarów na Podole, Kochanowski wzywa szlachtę do obrony ojczyzny. Jego zdaniem tylko pierwszeństwo dobra wspólnego nad prywatę i poświęcenie obywateli może uchronić Polskę od podobnych nieszczęść. Dla Kochanowskiego czyn patriotyczny to dbanie o wspólny interes - ojczyznę.
  • Kordian Juliusza Słowackiego - Tytułowy bohater wyrusza w podróż po Europie, chcąc odnaleźć godną poświęcenia „ideę wielką”. Z czasem werterowski kochanek przemienia się w oddanego sprawie wolności ojczyzny bojownika. Ideą wielką okazuje się zaś winkelriedyzm i związany z nią czyn patriotyczny.
  • Reduta Ordona Adama Mickiewicza - Poetyckie przedstawienie walki o redutę dowodzoną przez Juliana Ordona podczas obrony Warszawy w 1831 roku. Nieustępliwość walczących o wolność polskich patriotów została przez poetę skonfrontowana z postawą moskiewskich jegrów, umierających masowo za kogoś, kto nawet nie walczy u ich boku.
  • Gloria victis Elizy Orzeszkowej - Nowela napisana przez autorkę jako próba zachowania w pamięci przyszłych pokoleń poświęcenia powstańców styczniowych. Spersonifikowany las opowiada wiatrowi historię porzuconej mogiły, ukazując heroizm walki o wolność ojczyzny.
  • Katechizm polskiego dziecka Władysława Bełzy - Krótki wierszyk dedykowany dla młodych Polaków, należący do zbioru poezji o tym samym tytule. Prosta wyliczanka zawiera swoiste credo patriotyczne, uczące dzieci o ich przynależności narodowej i kulturowej.
  • Kolumbowie. Rocznik dwudziesty Romana Bratnego - Pokolenie dwudziestolatków wychowanych w II Rzeczpospolitej  wystawione zostało na ciężką próbę II wojny światowej. Okazali oni swój głęboki patriotyzm, walcząc z niemieckim okupantem o wolność ojczyzny.

  Czytaj dalej: Motyw tęsknoty w literaturze - konteksty z różnych epok

  Ostatnia aktualizacja: 2023-09-10 09:59:12