Gawęda o miłości ziemi ojczystej – interpretacja

Autorką interpretacji jest: Adrianna Strużyńska.

Utwór Wisławy Szymborskiej „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” został wydany w tomiku „Pytania zadawane sobie” w 1954 roku. Należy do nurtu liryki patriotycznej, chociaż miłość do ojczyzny jest przekazywana w swobodny, naturalny sposób. Ma formę osobistego wyznania podmiotu lirycznego, a nie podniosłego hymnu.

 • Gawęda o miłości ziemi ojczystej - geneza utworu
 • Gawęda o miłości ziemi ojczystej - analiza utworu i środki stylistyczne
 • Gawęda o miłości ziemi ojczystej - interpretacja utworu
 • Gawęda o miłości ziemi ojczystej - geneza utworu

  Opublikowany w 1954 roku tomik „Pytania zadawane sobie” jest drugim zbiorem Wisławy Szymborskiej, stworzonym w socrealistycznym okresie twórczości poetki. Pierwszym z nich jest debiutancki tomik „Dlaczego żyjemy” z 1952 roku. Idea literatury tego okresu odwoływała się do XIX-wiecznych wzorców prozy realistycznej i poezji społecznej. Poezja socrealistyczna miała być konwencjonalna i patetyczna oraz zgodna z socjalistyczną ideologią.

  Socrealizm w polskiej literaturze został ogłoszony w 1949 roku podczas zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich. Artyści zgadzali się tworzyć w tym nurcie z dwóch powodów. Duża część z nich faktycznie popierała komunizm. Pozostali musieli się podporządkować, ponieważ państwo miało całkowitą kontrolę nad publikowaną literaturą. Poeci tworzyli zgodnie z wytycznymi lub musieli podejmować się innej pracy i pisać tylko na własny użytek.

  Tomik „Pytania zadawane sobie”, w porównaniu ze zbiorem „Dlaczego żyjemy”, odznacza się odstąpieniem od intensywnej agitacji. Tylko dwa utwory spełniają wszystkie wymagania formalne literatury socrealistycznej. W wierszu „Gawęda o miłości ziemi ojczystej” pojawiają się elementy agitacji („na­ród mój nie ża­łu­je sił, wal­czy i two­rzy, i nie uśnie”), które są jednak przełamane przez prostotę wyznania i bogactwo środków stylistycznych.

  Gawęda o miłości ziemi ojczystej - analiza utworu i środki stylistyczne

  Utwór należy do liryki bezpośredniej, podmiot liryczny ujawnia swoją obecność. Wypowiada się również w imieniu jednostki, a nie tylko zbiorowości, co jest nietypowe dla poezji socrealistycznej. Pojawiają się więc czasowniki w pierwszej osobie liczby pojedynczej i odpowiednie zaimki („nie będę”, „od­rzu­cam”, „na­ród mój”). Osoba mówiąca zabiera też głos w imieniu wszystkich Polaków, zastosowano czasowniki w pierwszej osobie liczby mnogiej i odpowiednie zaimki („wkro­czy­li­śmy”, „nad nami”).

  Wiersz ma budowę stroficzną, składa się z sześciu zwrotek. Pięć z nich liczy osiem wersów, a jedna jest dziewięciowersowa. W utworze pojawiają się wersy ośmio- i dziewięciozgłoskowe. Wiersz jest bardzo rytmiczny, dzięki zastosowaniu rymów krzyżowych (abab).

  Warstwa stylistyczna utworu jest rozbudowana, mimo posłużenia się prostym językiem. W wierszu pojawiają się liczne epitety („ma­lut­ki los”, „okno wy­pa­lo­ne”, „roz­bi­te szkło”, „roz­wia­ny dym”, „pu­sto­brz­mią­ce sło­wa”, „świetl­nych lat”). Wypowiedź podmiotu lirycznego jest pełna metafor („ma­lut­ki los na­parst­kiem pić”, „nie będę po­wa­lo­nym drze­wem”, „a może łuk jesz­cze się w ło­nie zie­mi grze­je”, „pier­ście­nie świetl­nych lat nad nami”). Pojawiają się również liczne porównania („ser­ce pu­ste jak orze­szek”, „są jak okno wy­pa­lo­ne”, „nie będę jak ze­rwa­na nić”). W wierszu zastosowano pytania retoryczne, skłaniające czytelnika do refleksji („może pra­daw­ny domu próg ten, któ­rym wkro­czy­li­śmy w dzie­je?”, „i już nie szu­mi w chó­rze lasu?”). Obecne są apostrofy do ojczystej ziemi („zie­mio oj­czy­sta, zie­mio ja­sna”).

  Gawęda o miłości ziemi ojczystej - interpretacja utworu

  Wiersz należy do liryki patriotycznej, podmiot liryczny przekazuje jednak te wartości w prosty, przystępny sposób. Nie wspomina o nazwiskach historycznych bohaterów, brakuje patosu i rozpamiętywania ofiar walk o niepodległość ojczyzny.

  Celowe jest zastosowanie określenia „gawęda”. Jest to gatunek wzorowany na ustnych opowiadaniach, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Charakteryzuje się swobodną kompozycją i licznymi zwrotami do adresata, mającymi podtrzymać jego uwagę. Utwór jest bezpośredni i prosty w swoim przekazie, dlatego zyskał dużą popularność wśród czytelników. Wiersz ma formę osobistego wyznania podmiotu lirycznego, który jest patriotą i chce działać dla dobra ojczyzny.

  W pierwszej strofie pojawia się opis tytułowej miłości ziemi ojczystej. Osoba mówiąca mówi o tak wzniosłych kwestiach w prosty sposób, unika moralizowania i patosu. Przyznaje, że bez miłości ojczystego kraju można żyć, ale taka egzystencja jest jednak jałowa i nie ma żadnego celu. Człowiek pozbawiony uczuć patriotycznych tylko istnieje, a nie naprawdę żyje. Osoba, która nie odczuwa żadnej więzi z rodzinnym krajem jest pozbawiona stabilnego systemu wartości. Czuje się zagubiona, poszukuje wciąż prawdy i stałości, ale ich nie znajduje. Zachwyca się słabym blaskiem próchna, a nie jest w stanie dostrzec światła słonecznego. Człowiek, który nie jest patriotą, wiele traci, jest opuszczony i żyje w pustce. Polak, wyrzekający się własnych korzeni, jest jak rozbite szkło czy zerwana nić, traci wartość i poczucie tożsamości.

  Podmiot liryczny bezpośrednio zwraca się do ojczystej ziemi. Obiecuje, że nigdy nie będzie jak powalone drzewo, pozbawione korzeni. Przysięga zachować postawę patriotyczną niezależnie od tego co wydarzy się w jego życiu.

  Osoba mówiąca odnosi się do przeszłości i przyszłości Polski. Ziemia kryje w sobie ślady po przodkach, szczątki ich ciał i posiadane przez nich przedmioty. W codziennym otoczeniu zapisane są symbole przeszłości, trzeba jednak potrafić je dostrzec. Ojczyzna to nie tylko historia i tradycja, ale też kolejne pokolenia. Dzieciom należy przekazać silny kraj, który będą w dalszym ciągu rozwijać. Najmłodsze pokolenie musi nauczyć się sprawiedliwości i równości, aby tworzyć godną przyszłość narodu.

  Postawa patriotyczna to wartość, którą dziedziczy się po przodkach i należy przekazać dzieciom. Trzy pierwsze strofy stanowią całość kompozycyjną i kończą się puentą („moż­na nie ko­chać cię – i żyć, ale nie moż­na owo­co­wać”), stanowiącą główne przesłanie utworu. Pozostałe zwrotki nawiązują do korzeni patriotycznej postawy i polskiego narodu. Cały utwór podsumowują cztery ostatnie wersy, mówiące o nierozerwalnym związku między przeszłością a przyszłością oraz obietnicy podmiotu lirycznego, wobec ojczyzny.


  Przeczytaj także: Radość pisania interpretacja

  Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.