Udowodnij w formie wypowiedzi argumentacyjnej, że literatura średniowiecza porusza uniwersalne problemy społeczne

Autor Inny
Autorką opracowania jest: Marta Grandke.

W dzisiejszych czasach wydaje się, że literatura takich okresów jak średniowiecze nie porusza kwestii, które mogą zainteresować współczesnego człowieka i nie da się z dawnych tekstów wyciągnąć uniwersalnych wniosków dotyczących świata i życia. Jest to jednak przekonanie błędne. W dziełach literatury średniowiecznej, takich jak „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „Legenda o świętym Aleksym”, „Pieśń o Rolandzie” czy „Lament świętokrzyski” odnaleźć można kwestie dotyczące uniwersalnych problemów społecznych, które dotyczą ludzi żyjących w różnych epokach. 

Jednym z przykładów uniwersalnych problemów społecznych, jakie poruszane są w literaturze średniowiecznej, jest lęk przed śmiercią i przed cierpieniem. Ludzie wówczas obawiali się bowiem śmierci wyjątkowo mocno, czyhała ona bowiem na nich na każdym kroku - przez kontynent przetaczały się wówczas wojny i choroby, dziesiątkujące społeczeństwo. W związku z tym powstawały utwory takie jak „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, które w jakiś sposób umieranie oswajały i czyniły przystępniejszym. Ludzie w ten sposób uczyli się radzić sobie z lękiem przed śmiercią i przed cierpieniem z nią związanym. Strach przed śmiercią nie jest jednak doświadczeniem właściwym tylko dla człowieka średniowiecznego - towarzyszy on także ludziom współczesnym, którzy w lekturze tekstów dawnych mogą wciąż odnaleźć próby znalezienie odpowiedzi na trapiące ich lęki.

Kolejnym uniwersalnym problemem, który wciąż gnębi społeczeństwo, a który poruszany był już w literaturze średniowiecznej, są nierówności społeczne. W średniowieczu były one ogromne, dlatego też w literaturze dotyczącej śmierci zaczęła pojawiać się ich kwestia. Pisano bowiem o tym, że śmierć jest sprawiedliwa i zakończy te nierówności - w jej obliczu bowiem wszyscy są równi, bez względu na swoje pochodzenie, czy zgromadzony majątek. Każdy bowiem musi umrzeć, a po śmierci nie liczą się zgromadzone za życia dobra. Śmierć rozwiązywała więc w pewien sposób poczucie niesprawiedliwości wynikające z nierówności społecznych, które występują także w dzisiejszych czasach. 

W literaturze średniowiecznej wreszcie można znaleźć jeszcze jedną uniwersalną kwestię, która porusza także ludzi we współczesnym świecie. Są to sprawy ostateczne, kwestia tego, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Średniowieczna literatura poświęca bardzo dużo miejsca temu zagadnieniu, opierając się w swych rozważaniach głównie na wierze chrześcijańskiej. Prezentuje ona wersję, według której człowiek na świecie żyje tylko tymczasowo, a śmierć jest tylko przejściem do życia wiecznego. Niektórzy z bohaterów literatury dawnej, jak na przykład święty Aleksy wszystkie swoje działania podporządkowywali wierze w to. Obecnie człowiek ma do wyboru znacznie więcej światopoglądów, ale wciąż nie uzyskał jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, jak właściwie wyglądają sprawy ostateczne. Dlatego więc lektura średniowiecznych tekstów wciąż może być dla niego inspirująca.

Z podanych argumentów wynika, że literatura średniowiecza porusza zagadnienia i sprawy uniwersalne, które wciąż zajmują człowieka i jego rozważania, mimo upływu setek lat. W dziełach tamtego okresu można więc znaleźć wciąż aktualne refleksje i myśli.


Przeczytaj także: Wzór ry­ce­rza ide­al­ne­go. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie zna­nych Ci frag­men­tów Pie­śni o Ro­lan­dzie. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.