Turpizm - definicja, przykłady

Epoka literacka Współczesność

Kierunki poetyckie występujące w drugiej połowie XX wieku stopniowo zrywały z zasadami estetycznymi. Jednym z przejawów tej tendencji było zwrócenie uwagi na elementy świata wcześniej marginalizowane w literaturze i sztuce. Zabiegiem literackim, który najpełniej obrazował te tendencje, był turpizm.

 • Turpizm – definicja
 • Krytyka turpizmu
 • Charakterystyka turpizmu
 • Turpizm w literaturze
 • Turpizm – definicja

  Turpizm – termin wywodzący się z języka łacińskiego („turpis” – brzydki). W literaturze turpizm jako zabieg literacki polegał na włączaniu w treść utworów opisów dotyczących szeroko rozumianej brzydoty. Miało to na celu przede wszystkim wywołanie u czytelnika szoku estetycznego. Opisy świata przedstawionego, w których występowały odniesienia do choroby, kalectwa czy śmierci stanowiły rodzaj antyestetycznej deklaracji poetyckiej nowego nurtu.

  Krytyka turpizmu

  Określenie „turpizm” wprowadzone zostało do języka literackiego przez Juliana Przybosia. Poeta z dużą niechęcią odnosił się do nowego nurtu poetyckiego. Zadedykował on autorom turpistycznym utwór „Oda do turpistów”, w którym negatywnie wypowiadał się o tego rodzaju zabiegach artystycznych. Uważał, że eksponowane przez nich rekwizyty brzydoty godzą w literaturę i zachęcał do powrotu ku poezji awangardowej.

  W swoim utworze Przyboś starał się ośmieszyć turpizm, stylizując wiersz na podobieństwo „Ody do młodości” Adama Mickiewicza i przepełniając go prześmiewczymi odniesieniami do estetyki turpistycznej. Krytyka turpizmu pozwala uznać sam nurt literacki za przejaw buntu pokoleniowego. Idee, które związane były z turpistycznymi zabiegami literackimi, miały na celu przede wszystkim odkłamanie świata i usunięcie maski, która za sprawą literatury nałożona została, zdaniem turpistów, na świat. Przeciwnicy ostrej krytyki Przybosia podkreślali, że brzydota i śmierć występowały w poezji od zawsze – w swojej argumentacji powoływali się m.in. na literaturę barokową czy średniowieczną.

  Charakterystyka turpizmu

  Turpizm powstał jako negacja tematów stereotypowo poruszanych w literaturze, a więc piękna, moralności i ładu. Odwoływał się więc do tych elementów świata, które powszechnie uważane były za budzące wstręt, a więc pomijane. Autorzy tworzący w nurcie turpizmu przedmiotem opisu czynili elementy świata, które ulegają zniszczeniu oraz rozkładowi. Bardzo ważne było dla nich, by swoje miejsce w doświadczeniu poetyckim posiadały wszystkie te obszary rzeczywistości, które wcześniej spychane były na peryferie z powodu ich odrażającego charakteru. Dzięki tego rodzaju zabiegom poetom udawało się oddalić sztuczność literatury. Język poezji turpistycznej nie stronił od wulgaryzmów, obscenicznych opisów oraz kolokwializmów związanych m.in. z fizjologią człowieka. Charakter turpizmu pozwolił na swego rodzaju „odkłamanie rzeczywistości”, odcięcia się od klasycznej formy (piękno-dobro) i ukazanie świata takim, jaki rzeczywiście jest. Nurt turpizmu sprawił, że również brzydota stała się kategorią estetyczną.

  Turpizm w literaturze

  Turpizm odnaleźć można przede wszystkim w utworach literackich powstałych po 1956 roku. Poeci posługujący się w swoich wierszach antyestetycznym opisem rzeczywistości bardzo często wskazywali sensowność tego rodzaju zabiegów literackich i uświadamiali czytelnikowi, że brzydota i śmierć powiązana jest całkowicie ze sposobem funkcjonowania świata. Posługując się budzącymi zgorszenie opisami udowadniali, że język poezji powinien pozostać wolny od sztucznych zabiegów kreacyjnych, znajdować się blisko rzeczywistości i prawdziwego życia. Wśród twórców posługujących się turpistycznymi zabiegami wyróżnić można:

  • Stanisława Grochowiaka – był to poeta poszukujący nowych możliwości ekspresji poetyckiej. Charakterystycznymi cechami jego twórczości są odwołania do malarstwa i bardzo duża wrażliwość na barwy. Za jego utwór programowy uznać można wiersz „Płonąca żyrafa” inspirowany obrazem Salvadora Dalego o tym samym tytule. Tego rodzaju utwory literackie noszą nazwę ekfrazy, czyli próby przełożenia obrazu na język poezji. Zabiegiem poetyckim obecnym w utworze jest przedstawienie lęku człowieka przed przemijaniem. Motyw ten koresponduje z treścią obrazu Dalego, jednak Grochowiak o wiele więcej miejsca poświęcił poetyckim przedstawieniom ludzkiej fizjologii. Wiersze Grochowiaka, m.in. z tomu „Menuet z pogrzebaczem” czy „Rozbieranie do snu” ściśle nawiązują do turpizmu i stanowią jego manifest programowy.
  • Andrzeja Bursę – autora należącego do kręgu tzw. poetów wyklętych. Jego twórczość nawiązuje przede wszystkim do naturalizmu oraz antyestetycznych opisów codzienności. Tematyka jego wierszy odnosiła się w równej mierze do poszukiwania w świecie piękna oraz do odnajdywania i opisywania mieszczącej się w nim brzydoty. Bardzo często utwory poety cechowały się ukrytym liryzmem, który przełamywany był przez kontrastujące z nim znacznie obsceniczne lub budzące wstręt fragmenty lub wulgarny, niedostosowany do głównego przesłania utworu, język. Tego rodzaju grę przeciwieństw widać najpełniej w utworach „Dyskurs z poetą” oraz „Nauka chodzenia”.
  • Rafała Wojaczka – polskiego poetę wyklętego. Głównymi tematami jego poezji była śmierć oraz miłość – również w jej fizycznej odmianie, co sprawiało, że elementy cielesności łączyły się w twórczości Wojaczka z kategorią przemijania, rozkładu i zgonu. Tematami, które przewijają się w utworach Wojaczka są bez wątpienia poczucie osamotnienia, ból egzystencjalny oraz bunt przeciwko normom społecznym. Język jego poezji nie stroni od brutalizmów oraz wulgarnych sformułowań – Wojaczek często odnosił się również do zagadnień związanych z duchowością i religią. Utwory, które wykorzystują zabieg turpizmu to m.in. „Bądź mi” oraz „Ballada bezbożna”.

  Turpizm należy do zjawisk w literaturze, które za główny cel uznają odwrócenie zasad klasycznej poezji. Wcześniej zepchnięte na margines motywy takie jak śmierć, ludzkie ciało, rozkład czy kalectwo urastają w turpizmie do rangi głównych osi tematycznych. Bardzo często w literaturze turpizmu odnaleźć można kontrastowe zestawienia fizyczności z duchowością oraz sacrum z profanum, Przełamywanie tabu, jakie ma miejsce w literaturze charakteryzującej się estetyką turpistyczną z założenia przywracać miało utracone przedstawienia rzeczywistości. Poetom tworzącym w nurcie turpizmu zależało na tym, by ukazywać świat takim, jaki jest, wydobywać z jego elementów cech świadczących o trwałej obecności zła i śmierci w funkcjonowaniu człowieka. W poezji turpistycznej wprowadzenie brzydoty jako głównego tematu poetyckiego pozwoliło również na rozszerzenie problematyki egzystencjalnej. Przy pomocy kategorii brzydoty możliwe stało się szersze przedstawienie kondycji człowieka w świecie, w społeczeństwie oraz w kontekście jego codziennych problemów i porażek. Warto pamiętać, że turpizm nie jest pierwszym przejawem wprowadzania brzydoty i kategorii śmierci do literatury. Podobne rozwiązania odnaleźć można już w literaturze średniowiecznej (popularna „Rozmowa mistrza Polikarpa ze Śmiercią") czy w poezji barokowej oraz modernizmie. Pisarze tworzący w drugiej połowie XX wieku zdecydowali się na uczynienie z kategorii brzydoty swojego manifestu programowego. Starali się, by naturalne, a strącane na margines, zjawiska obecne w świecie, jak kalectwo, brzydota, choroba czy rozkład, powróciły do literatury i stały się jednym z jej stałych elementów.


  Czytaj dalej: Dekadentyzm - definicja, przykłady

  Ostatnia aktualizacja: 2021-01-09 20:40:01