Romeo i Julia - okoliczności powstania

Autorką opracowania jest: Natalia Dąbrowska.

Podobnie jak w przypadku większości dzieł Szekspira, trudno wskazać okoliczności i czas powstania Romea i Julii. Określa się je na podstawie różnych źródeł i są to ustalenia raczej umowne. Po raz pierwszy wspomina o Romeo i Julii Szekspira w 1598 roku Francis Meres w swojej rozprawie Skarbiec Pallady: Skarbnica mądrości. Wymienia on dzieło jako jeden z przykładów mistrzostwa Szekspira.

Na temat powstania utworu wnioskuje się także z samej treści dzieła: w scenie 3. aktu I Marta, piastunka Julii, wspomina trzęsienie ziemi sprzed 11 lat, które według historyków miało miejsce w 1580 roku, co z kolei pozwala umieścić akcję utworu w roku 1591. Wszystko to przemawia za założeniem, że utwór powstał między rokiem 1591 a 1598. Ponadto wiadomo, że sztukę po raz pierwszy wystawiono w teatrze The Theatre około 1595 roku, po dokonaniu przez autora znacznej redakcji tekstu.

Sama historia młodych kochanków nie była niczym nowym, gdyż motyw ten obecny był literaturze pięknej już od starożytności, jak choćby historia o Pyramie i Tysbe, którą opracował Owidiusz w IV księdze Metamorfoz w pierwszych latach naszej ery; włoska nowela Młodzieniec Mariotto zakochany w Ganozzie Masuccia z Salerno; Historia nowo odkryta dwojga szlachetnych kochanków Luigi da Porto z 1524 (akcja toczy się w Weronie, a główni bohaterowie noszą imiona Romeo i Julia); Nieszczęśliwa miłość dwojga wiernych kochanków, Julii i Romea z 1553 roku Gheralda Boldieri i poemat Arhura Brooke’a Tragiczna historia Romea i Julii z 1562 roku. Najprawdopodobniej to ten ostatni poemat stał się źródłem inspiracji dla Wiliama Szekspira, który zaczerpnął z niego zarys fabuły.

Pierwsze wydanie Romea i Julii miało miejsce bez zgody autora w 1597 roku, zawierało liczne błędy i uproszczenia, gdyż było spisane ze słuchu prawdopodobnie przez klika osób. Dopiero wydanie drugie z 1599 roku, pt.: Najwyborniejsza i żałosna tragedia Romea i Julii, nowo skorygowana, uzupełniona i poprawiona, tak jak była w różnym czasie publicznie prezentowana prze Sługi wielce szanownego Lorda Szambelana, oparte było na rękopisie Szekspira i stało się podstawą dla wszystkich następnych wydań, także współczesnych.


Przeczytaj także: Rola po­sta­ci fan­ta­stycz­nych i zja­wisk nad­przy­ro­dzo­nych w li­te­ra­tu­rze. Omów za­gad­nie­nie na pod­sta­wie Mak­be­ta Wil­lia­ma Szek­spi­ra. W swo­jej od­po­wie­dzi uwzględ­nij rów­nież wy­bra­ny kon­tekst.

Staramy się by nasze opracowania były wolne od błędów, te jednak się zdarzają. Jeśli widzisz błąd w tekście, zgłoś go nam wraz z linkiem. Bardzo dziękujemy.