Socrealizm - definicja, przykłady, cechy

Epoka literacka Współczesność

Socrealizm - definicja, przykłady, cechy

Socrealizm to założenie w sztuce, które charakteryzowało pewien etap epoki literackiej określanej jako Współczesność. Ten kierunek wyznaczył nowe standardy zarówno tworzenia literatury, jak i innych działalności artystycznych. Przede wszystkim był jednak ideowym narzędziem ówczesnego ustroju.

 • Definicja socrealizmu
 • Geneza socrealizmu
 • Założenia socrealizmu
 • Nurty prozy socrealistycznej
 • Definicja socrealizmu

  Socrealizm to doktryna obowiązująca w literaturze polskiej od czasu zjazdu Związku Zawodowego Literatów Polskich, który miał miejsce w 1949 roku w Szczecinie. Z założenia miał być rodzajem walki z wcześniejszą, „wsteczną”, „burżuazyjną” sztuką. Socrealizm w swoich założeniach posługiwał się przede wszystkim ideą walki klasowej, co znajdowało swoje odzwierciedlenie w literaturze.

  Geneza socrealizmu

  Socrealizm, czyli tzw. „realizm socjalistyczny”, zdefiniowany został po raz pierwszy w rosyjskiej gazecie literackiej „Literaturnej Gazetie” w 1932 roku. Było to związane z akcją zniechęcenia grup literackich do dalszego uprawiania awangardowej, a więc nieprzystającej do zasad nowego ideału państwowego, sztuki. Na Zjeździe Pisarzy Radzieckich w 1934 roku socrealizm został uznany jako główny i wiodący nurt. Jego zasady wzorować miały się na realizmie krytycznym, który definiował literaturę drugiej połowy XIX wieku, w praktyce pozostawał on jednak wewnętrznie sprzeczny i ściśle związany z propagandą. Zgodnie z założeniami Marksa i Engelsa dzieło sztuki, a więc również literatura, miały być przede wszystkim produktem, wytworem rzemieślnika, i któremu zdecydowanie bliżej miało być do produktu fabrycznego niż do sztuki. Literatura socrealistyczna pełniła przede wszystkim funkcję polityczną - opisywać nowy, komunistyczny, świat.

  Założenia socrealizmu

  Ze względu na czas swojego powstania socrealizm miał pełnić przede wszystkim funkcje ideowe i propagandowe. Miał zakończyć on epokę sztuki tworzonej przez środowiska burżuazyjne, przestawiać nową koncepcję społeczeństwa i wyróżniać przede wszystkim takie warstwy społeczne jak robotnicy. Głównym założeniem socrealizmu stało się uczynienie sztuki dostępnej dla wszystkich. Z tego powodu jednym z najważniejszych przedsięwzięć miało być tworzenie literatury, w której życie tej części społeczeństwa było szczególnie gloryfikowane. Miejscami akcji literatury socrealistycznej były więc najczęściej zakłady pracy. Tworzono tak zwane powieści produkcyjne, w których przedstawiane były losy oddanych robotników budujących nowe społeczeństwo, pracujących ponad normę i poświęcających się partyjnej idei. Literatura socrealistyczna była przede wszystkim narzędziem w rękach partii. Bardzo popularnym zabiegiem stało się również zachęcanie robotników do tworzenia własnej literatury w postaci pamiętników lub wspomnień. Niskie walory artystyczne wielu z tych dzieł zasłaniane były przez główny cel, jaki ich pisaniu przyświecał, mianowicie skrajnej ideologizacji społeczeństwa i kolejnych pokoleń.

  Nurty prozy socrealistycznej

  Literaturę socrealistyczną podzielić można, zgodnie z rozpoznaniami Stanisława Burkota, na trzy jej główne nurty:

  • Powieści polityczne – ich fabuła skupiona była przede wszystkim na życiu i działalności członków partii, który poświęcali swoje życie tropieniu sił obcego wywiadu, który miał na celu destabilizację kreowanego nowego świata. Powieści te często posiadały schemat zbliżony do powieści kryminalnych i opierała się silnie na idei walk klasowych. Wśród autorów piszących tego rodzaju powieści wymienić można Kazimierza Brandysa oraz Tadeusza Brezę
  • Powieści produkcyjne – ich głównymi miejscami pracy były zakłady, budowy i fabryki, w których swoją służbę pełnili oddani partii robotnicy. Ich starania niweczone były przez wrogów ideologicznych, starających się za wszelką cenę przeszkodzić im w pracy. W koncepcji czasów realnego socjalizmu wzorowy robotnik wypełnić miał swoją normę – mile widziane było również, gdy ją przekraczał. Wyróżniał się wówczas na tle pozostałych i potwierdzał swoje zaangażowanie w budowę nowego świata. W powieściach produkcyjnych wrogowie, którzy utrudniali pracę, byli demaskowani i odpowiednio ukarani. Tego rodzaju fabuły służyły nie tylko ideologizacji, ale również wzmacniały podziały.
  • Powieści o bohaterach klasy robotniczej – tego rodzaju powieści były w sposób wyjątkowo czytelny nacechowane propagandą. Ich bohaterami były osoby, które swoim życiem dowodziły słuszności idei komunistycznych. Literatura ta nie należała do wartościowej pod kątem artystycznym, spełniać miała jedynie swój cel – budowanie nowego świata, który w pełni oddawał założenia realnego socjalizmu.

  W socrealizmie powstawały również utwory poetyckie, jednak ich treść skupiona była przede wszystkim na pochwale idei komunistycznej oraz jej kreatorów. Powstawały zatem np. wiersze okolicznościowe dla Stalina. Choć cechowały się one najczęściej bardzo niskimi walorami artystycznymi, a we współczesnym odbiorze wydawać mogą się groteskowe, stanowiły one jeden z elementów propagandowej wizji świata. Ponadto, dla wielu poetów, tworzenie tego rodzaju utworów stawało się szansą na bezpieczne życie.


  Czytaj dalej: Turpizm - definicja, przykłady