Przydawka - definicja, rodzaje i funkcje

Przydawka - definicja, rodzaje i funkcje

Przydawka to część zdania. Służy do opisu rzeczownika, w zdaniu towarzyszy często nie tylko podmiotowi, ale również orzeczeniu, dopełnieniu i okolicznikowi.

 • Przydawka – definicja
 • Przydawka – części mowy
 • Rodzaje przydawek
 • Funkcja przydawki w zdaniach
 • Wyodrębnianie przydawek w zdaniu
 • Przydawka – definicja

  Przydawka to część zdania, która opisuje właściwości osób, przedmiotów lub zjawisk wyrażonych przy pomocy rzeczownika lub zaimka rzeczownego. Pozwala określić właściwości wyrazu. Przydawka odpowiada na pytania: jaki? jaka? jakie?, ale również: który? z czego? oraz ile?. Forma przydawki w zdaniu pozostaje niezmienna, może jednak zajmować w nim różne miejsce.

  Przydawka – części mowy

  Warto pamiętać o tym, że niektóre przydawki mogą być wyrażane również poprzez przymiotniki, imiesłowy przymiotnikowe oraz zaimki przymiotne, a także liczebniki i wyrażenia przyimkowe. To, z jakiej części mowy zbudowana jest przydawka, zależy od jej rodzaju.

  Rodzaje przydawek

  Ze względu na swoje funkcje w zdaniu przydawka charakteryzuje się kilkoma rodzajami.

  Przydawka przymiotna

  Tego rodzaju przydawka wyrażana jest przy pomocy przymiotnika, zaimka przymiotnego oraz imiesłowu przymiotnikowego. W przypadku przydawek przymiotnych bardzo ważny jest rodzaj i liczba, w jakich występuje. Przydawki przymiotne dzielą się na:

  1. Przydawki przymiotne jakościowe – odpowiadają one na pytanie jaki? jaka? jakie?. Przykładem przydawki przymiotnej są wyrażenia typu „dzielni chłopcy”, „wymagające zadanie”, „ciasna kuchnia”, etc.
  2. Przydawki przymiotne ilościowe – typ przydawek, który odpowiada na pytania który? oraz jakiego rodzaju?. Przydawki przymiotne ilościowe pozwalają odróżnić podmiot od podobnych mu przedmiotów. Miejsce przydawki przymiotnej ilościowej w zdaniu mieści się po opisywanym wyrazie, np.: „prawo cywilne”, „kodeks drogowy”, „dom jednorodzinny”. Gdy przydawka wyrażona jest zaimkiem wskazującym, jej miejsce w zdaniu ulega zmianie – występuje wówczas nie po, a przed opisywanym wyrazem, np. „ten kierowca”, „tamta kobieta”.
  3. Przydawki przymiotne dzierżawcze – rodzaj przydawek, które pozwalają na udzielenie odpowiedzi na pytanie czyj? czyja? czyje?. Najczęściej wyrażane są przy pomocy zaimka, np. „twój plecak”, „nasze przedmioty”, „moje doświadczenie”. Przydawka dzierżawcza w języku mówionym stopniowo zanika, czego przyczyną jest przede wszystkim ekonomia języka. Dziś powiemy po prostu „załóż buty”, nie natomiast „załóż swoje buty”.

  Przydawka dopełniaczowa

  Przydawka dopełniaczowa w zdaniu pełni rolę dopełniacza. Pozostaje ona niezmienna niezależnie od formy, w której występuje wyraz przez nią opisywany. Przydawki dopełniaczowe dzielą się na:

  1. Przydawkę dopełniaczową jakościową – ten rodzaj przydawek ma za zadanie szczegółowo określić opisywany wyraz, czynność lub stan i charakter przedmiotu. Przydawkami dopełniaczowymi jakościowymi może być więc np.: „jaskrawość barw”.
  2. Przydawkę dopełniaczową dzierżawczą – taką przydawkę, której rolą jest określenie przynależności danego przedmiotu do konkretnej osoby. Może określać przedmiot, ale również autorstwo, np. „poezja Wieszcza”, „kosmetyki mamy”.
  3. Przydawkę dopełniaczową wyodrębniającą – rodzaj przydawek, które określają przynależność lub cechę charakterystyczną danego miejsca, np. „ulica Tadeusza Kościuszki”, „gimnazjum warszawskie”.

  Przydawka mianownikowa

  Przydawka mianownikowa określana jest bardzo często przydawką rzeczowną. Wyrażana jest przy pomocy rzeczownika. Ten typ przydawki jest równocześnie przydawką jakościową. Przydawkę rzeczowną wyodrębnić można często przy nazwach określających zawody, jak: „lekarz pediatra”. Niekiedy przydawki mianownikowe zapisywane są z podmiotem przy wykorzystaniu myślnika (np. „człowiek-słoń”).

  Przydawka okolicznikowa

  Przydawki okolicznikowe występują w zdaniu wyłącznie z rzeczownikami, które powstały z czasowników. Pełnią one role okolicznika, a więc odnoszą się do miejsca, czasu lub sposobu wykonywania danej czynności, np. „wyprawa do sklepu”. W podanym przykładzie wyraz „wyprawa” pochodzi od czasownika „wyprawić się”, a więc następująca po nim przydawka „do sklepu” jest przydawką okolicznikową. By poprawnie określić różnicę pomiędzy przydawką okolicznikową a przydawką dopełniaczową niezbędna jest znajomość części zdań takich jak okolicznik i dopełnienie. Pozwoli to na uniknięcie błędów w rozpoznawaniu typów przydawek.

  Funkcja przydawki w zdaniach

  Niektóre przydawki w zdaniach pełnią rolę przydawek charakteryzujących, niektóre natomiast – klasyfikujących. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że przydawki charakteryzujące zawsze stoją przed opisywanym rzeczownikiem (np. „zielona herbata”), natomiast miejsce przydawek klasyfikujących znajduje się po rzeczowniku („herbata zielona”). Z treści obu komunikatów wyczytać można tym samym inną informację. Przydawka charakteryzująca określa, jak wskazuje nazwa, charakter – cechę – opisywanego przedmiotu. Przydawka klasyfikująca informuje natomiast o jego rodzaju. Miejsce przydawki w zdaniu bardzo często określa sens wypowiedzi. Zauważyć można to szczególnie na przykładach ras i gatunków:

  • kot europejski – rasa kota
  • europejski kot – charakterystyka kota
  • płetwal błękitny – gatunek ssaka
  • błękitny płetwal – cecha ssaka

  Przydawki pełnią w zdaniach ważną rolę. Za ich sprawą komunikaty stają się bardziej precyzyjne i są zrozumiałe dla odbiorcy.

  Wyodrębnianie przydawek w zdaniu

  Podczas wyodrębniania przydawek w zdaniu należy pamiętać o tym, że posiadają one różne rodzaje. Niektóre przydawki mogą przysporzyć wiele kłopotu szczególnie wówczas, gdy będą odnosiły się do innych części mowy niż rzeczownik:

  • Nie podoba mi się twój salon - w tym zdaniu mamy do czynienia z przydawką przymiotną dzierżawczą, która odpowiada na pytanie czyj?
  • Piąty raz oglądam film - w tym zdaniu pojawia się przydawka przymiotna ilościowa. Odpowiada na pytania ile? oraz który raz z kolei?

  Każdemu rodzajowi przydawek towarzyszy inny typ pytań. Przydawki służą określeniu rzeczownika w zdaniu, z tego powodu mogą zajmować w nim różne miejsce i odnosić się do różnych cech, stanów lub czynności. Bardzo ważne jest prawidłowe określanie rodzaju przydawek - pozwala to na przyswojenie wszystkich pytań, do których ta część zdania się odnosi.


  Czytaj dalej: Co to jest spójnik i do czego służy? Przykłady i podział spójników