Możliwe

Autorem wiersza jest Tadeusz Różewicz

Chodzę tak długo
tymi ulicami
tak długo krążę
między domami
dworcami barami
tak długo chodzę
pod ścianami
bo myślę
że zgubię siebie

między różnymi
nazwiskami drobnymi
ogłoszeniami ideami
szyldami

może na ławce
albo w wagonie
albo w poczekalni
podrzucę tego
noworodka
w pudełku po kapeluszach
i ucieknę

tu był drogowskaz

Źró­dło tek­stu: Ta­de­usz Ró­że­wicz, Wa­len­tyn­ki (po­emat z koń­ca XX wie­ku), Nowy Na­pis, 2019, Ma­te­riał pod­cho­dzi z por­ta­lu no­wy­na­pis.eu


Czytaj dalej: Ocalony