Skocz do zawartości

Regulamin

Regulamin Serwisu Poezja.org

 

§1. Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu Poezja.org.

2.    Właścicielem Serwisu Poezja.org i domeny poezja.org jest Lion Project Mateusz Konkiel pl. Solny 14 lok. 3 50-062 Wrocław NIP: 8992789152.

3.    W celu korzystania z usługi Serwisu Poezja.org należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności.

4.    Dokonanie rejestracji Konta użytkownika lub zamieszczenie treści w Serwisie Poezja.org w zakładce “Wiersze znanych” oznacza akceptację Regulaminu, Polityki Prywatności i Zasad Portalu (spis reguł poszczególnych działów forum)

5.    Pojęcia użyte w regulaminie oznaczają:

 

       Serwis poezja.org – prowadzona przez Lion Project Mateusz Konkiel w języku polskim platforma funkcjonująca pod adresem www.poezja.org,

       Administrator – Lion Project Mateusz Konkiel, e-mail: [email protected]. Administrator może upoważnić do dokonania czynności wskazanych w Regulaminie osobę trzecią.

       Strona internetowa – strona internetowa pod adresem www.poezja.org oraz wszelkie jej podstrony.

       Usługa – pełen zakres usług świadczonych elektronicznie przez Administratora na rzecz Użytkowników w zakresie określonym w Regulaminie;

       Użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu Poezja.org, zamieszcza Treści i komentarze,

       Treść – wszelkie materiały, treści pisemne, grafiki, fotografie i komentarze zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie Poezja.org.

       Regulamin – niniejszy dokument wraz z Polityką Prywatności, które stanowią integralną część Regulaminu. Wszystkie dokumenty dostępne są na Stronie internetowej poezja.org.

 

6.    Serwis Poezja.org jest dostępny dla zarejestrowanych bądź niezarejestrowanych Użytkowników. Tylko zarejestrowani Użytkownicy posiadają możliwość korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Poezja.org.

7.    Komentowanie oraz dodawanie Treści w zakładce Serwisu Poezja.org “Wiersze znanych” jest możliwe bez rejestracji Konta Użytkownika.

8.    Serwis Poezja.org udostępnia niezarejestrowanym Użytkownikom następujące Usługi:

     przeglądanie dodanych Treści,

     udostępnianie Treści w mediach społecznościowych

9.    Serwis Poezja.org udostępnia Użytkownikom posiadającym aktywne Konto Użytkownika następujące Usługi:

   Dodawanie nowych Treści;

   Komentowanie Treści;

   Wiadomości prywatne pomiędzy Użytkownikami;

   Polubienia oraz udostępnianie Treści w mediach społecznościowych.

   Ustawianie obserwowania działów / tematów (w wyniku czego Użytkownik otrzymuje powiadomienia na wskazany adres e-mail).

   Edycja Konta Użytkownika – zmiana nazwy, adresu e-mail, hasła, avatara, podpisu.

   Edycja Treści – tematów, postów.

   Użytkownik może załączać do swoich postów/tematów zdjęcia, filmy.

   Użytkownik może dodać każdy typ Treści do ulubionych.

   Użytkownik może zgłosić każdy typ Treści jako naruszający zasady Serwisu Poezja.org.

   Statusy / o mnie – użytkownik może dodać Treść na swoim Koncie Użytkownika.

10.                W zakładce Serwisu Poezja.org “Wiersze znanych” zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany Użytkownik może:

przeglądać skatalogowane wg autorów Treści

dodawać Treści (zarówno wiersze, ich interpretacje, a także komentarze do nich)

 

 

  § 2. Zasady korzystania z Serwisu Poezja.org

 

 

1.    By móc korzystać z Usług świadczonych poprzez Serwis Poezja.org Użytkownik spełnić musi następujące wymagania techniczne:

     posiadać komputer, laptop lub inne urządzenie z dostępem do Internetu,

     korzystać z przeglądarki internetowej (Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Opera w wersji 11.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 20.0 lub nowszej, Safari w wersji 5.0 i nowszej),

     włączyć w przeglądarce możliwość zapisu plików cookies,

     posiadać dostęp do poczty elektronicznej.

2.    Wszelkie działania podejmowane przez Użytkowników powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

3.    Rozpoczęcie świadczenia Usługi Konta Użytkownika rozpoczyna się z momentem zatwierdzenia rejestracji Konta Użytkownika. Rozpoczęcie świadczenia Usługi obserwowania rozpoczyna się z momentem kliknięcia w odpowiedni przycisk na Stronie internetowej. Użytkownik będący konsumentem może wypowiedzieć w/w Usługi w każdym czasie, a także odstąpić od świadczenia w/w Usług w terminie 14 dni od rozpoczęcia ich świadczenia przez Administratora.

4.    Zabronione jest jakiekolwiek wykorzystywanie Usług świadczonych przez Administratora do działania na szkodę innych Użytkowników, Administratora oraz osób trzecich.

5.    Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:

     używania udostępnionych funkcjonalności i zasobów Serwisu Poezja.org zgodnie z celem Serwisu,

     przestrzegania prawa polskiego,

     poszanowania praw i dóbr osobistych innych Użytkowników.

6.    Za treści oraz fotografie zamieszczane przez Użytkowników, a także komentarze zamieszczane przez Uczestników w Serwisie Poezja.org, w szczególności za ewentualne naruszenie praw osób trzecich odpowiedzialność ponoszą zamieszczający je Użytkownicy.

7.    Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie Regulaminu, zamieszczanie w Serwisie Poezja.org treści nieprawdziwych, sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, wulgarnych, zniesławiających, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu materiałów.

8.    Wszelkie naruszenia Użytkownicy powinni niezwłocznie zgłaszać Administratorowi drogą korespondencji e-mail na adres: [email protected] bądź z wykorzystaniem formularza kontaktowego: https://poezja.org/contact/

9.    Administratorowi przysługuje prawo do edycji i usuwania treści zamieszczonych przez Użytkowników w zakresie, w którym są one niezgodne z Regulaminem lub powszechnie obowiązującym prawem. Wszystkie treści niezgodne z Regulaminem zostaną usunięte przez Administratora w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ich istnieniu. Z tytułu usunięcia bądź edycji ww. treści Użytkownikom nie przysługują żadne roszczenia.

10.  Administrator za świadczone Usługi nie pobiera żadnych opłat.

 

§ 3. Zamieszczanie Treści

 

1.    Administrator umożliwia Użytkownikom zamieszczanie autorskich treści w Serwisie Poezja.org.

2.    Treść Użytkownika jest ogólnodostępna dla wszystkich użytkowników sieci Internet.

3.    Każdy Użytkownik zamieszczając treści (tj. zdjęcia, formy pisemne, logotypy, projekty graficzne) w Serwisie Poezja.org oświadcza, że:

      a) ma pełne prawo do dysponowania treścią zamieszczoną w Serwisie Poezja.org, przysługują mu autorskie prawa majątkowe do niej, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub przysługują mu prawa do korzystania z treści;

     b) osoby utrwalone w wiadomościach, zdjęciach, których zgoda jest konieczna do ich rozpowszechniania, wyraziły zgodę na rozpowszechnianie swojego wizerunku;

     c) informacja zawarta w zamieszczonej treści jest zgodna z prawdą i nie ma na celu wprowadzenia nikogo w błąd

     d) treści zgodne są z powszechnie obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

4.    Użytkownik zobowiązuje się przedstawić w terminie 7 dni odpowiednie dokumenty potwierdzające stan prawny, o którym mowa w pkt 3 lit. a, b Regulaminu na każde żądanie Administratora.

5.    Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane przez niego treści oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich.

6.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Treści i komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników, ich skracania i redagowania, a także jej usuwania w razie naruszenia przez Użytkowników pkt 3 lit. a,b,c i d.

7.    Administrator ma prawo odmówić opublikowania treści, a opublikowane treści usunąć, jeżeli zostanie stwierdzona ich nieprawdziwość.

8.    Użytkownik umieszczając w Serwisie Poezja.org treści stanowiące utwór w rozumieniu prawa autorskiego udziela Administratorowi niewyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji oraz pozwalającej na udzielanie dalszych licencji. Licencja uprawnia do wykonywania praw autorskich, w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu Poezja.org.

9.    Użytkownicy mogą zamieszczać w Serwisie Poezja.org również treści niestanowiące utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Jednocześnie Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie w/w treści przez Administratora w zakresie jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu Poezja.org.

10.    Użytkownik udziela Administratorowi licencji na korzystanie z treści na następujących polach eksploatacji:

     publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

     wszelkie formy publikacji, w szczególności plakaty, ulotki, billboardy, inne drukowane materiały promocyjne,

     rozpowszechnianie w Internecie, w Serwisie Poezja.org, na portalach społecznościowych, w banerach na innych portalach, w newsletterze,

     udostępniania innym podmiotom do celów określonych w punktach powyższych.

11.    Użytkownik zamieszczając treści, będące objęte ochroną wynikającą z praw własności przemysłowej, wyraża zgodę na korzystanie przez Administratora z tych treści w zakresie, w jakim jest to konieczne do realizacji założeń oraz promocji Serwisu Poezja.org.

12.   Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, układ i kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne informacje, dostępne w Serwisie Poezja.org stanowią przedmiot praw wyłącznych Administratora lub Użytkowników. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawne.

13.   Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Poezja.org materiałów wymaga każdorazowo pisemnej zgody Administratora lub Użytkownika i nie może naruszać postanowień niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Administratora, Obiektów i Użytkowników.

14.   Zabronione jest modyfikowanie i kopiowanie elementów Strony internetowej.

15.   Tworzenie stron internetowych i aplikacji podobnych lub identycznych z Serwisem Poezja.org, które wprowadzają odbiorców w błąd i mogą sprawiać wrażenie, że pochodzą lub mają związek z Administratorem, stanowi delikt na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 

§4. Dostęp i korzystanie z Serwisu Poezja.org

 

1.    Administrator zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie prawidłowego, bezpiecznego, ciągłego i wolnego od błędów dostępu do Serwisu Poezja.org.

2.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

     działania podejmowane przez Użytkowników;

     niespełnienie specyficznych wymagań Użytkownika, innych niż wynikające z ogólnego założenia Serwisu Poezja.org;

     prawidłowość, wiarygodność i dokładność danych uzyskanych podczas korzystania z Serwisu Poezja.org;

     przejściowe, techniczne błędy zaistniałe w trakcie działania Serwisu Poezja.org;

     wady danych wprowadzonych do Serwisu Poezja.org przez Użytkowników.

3.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody (także w postaci utraconych zysków), naruszenie wizerunku, przerwy w działaniu przedsiębiorstwa, utracenie danych lub innego rodzaju informacji gospodarczej albo innych strat o charakterze majątkowym, wynikających w szczególności z:

     korzystania z Serwisu Poezja.org,

     niemożności korzystania z Serwisu Poezja.org

     braku dostępu do Serwisu Poezja.org , danych, informacji, wiadomości opublikowanych lub odczytywanych w Serwisie Poezja.org,

     błędu w funkcjonowaniu Serwisu Poezja.org,

     oddziaływania osób trzecich,

     oraz wszelkich innych przyczyn związanych z Usługą, niezależnie od tego czy straty, naruszenia i utraty były efektem bezpośrednim lub pośrednim zdarzenia.

4.    Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zakłócenia działania systemu spowodowane problemami technicznymi w sprzęcie komputerowym oraz oprogramowaniem, z którego korzysta Użytkownik, a także awarią sieci Internet, siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją osób trzecich, które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu Poezja.org i oferowanej za jego pośrednictwem Usługi.

5.    Administrator nie gwarantuje, że dostęp do Serwisu Poezja.org będzie niezakłócony, wolny od błędów i bezpieczny.

6.    W przypadku zawiadomienia o dostępie do Serwisu Poezja.org osoby nieuprawnionej, Administrator podejmie natychmiastowe kroki w celu zabezpieczenia zgromadzonych danych.

7.    Administrator Poezja.org przeprowadzać będzie regularne tworzenie kopii zapasowych danych umieszczonych w Serwisie Poezja.org w celu zminimalizowania ryzyka utraty danych poprzez działanie osób nieuprawnionych lub błędy techniczne w funkcjonowaniu.

8.    Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w Treści i konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu Poezja.org, bądź w celu dokonania ulepszeń i rozszerzenia zakresu Usługi.

9.    Administrator ma prawo do dokonywania zmian w Usłudze i Serwisie Poezja.org, w związku z prowadzonymi pracami nad modernizacją Serwisu.

 

 §5. Reklamacje związane z technicznym funkcjonowaniem Serwisu Poezja.org

 

1.    Użytkownik jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z tytułu wszelkich nieprawidłowości działania Serwisu Poezja.org w przeciągu 14 dni od wystąpienia nieprawidłowości. Reklamacja powinna zostać złożona drogą wiadomości e-mail wysłanej na adres [email protected] bądź z wykorzystaniem formularza kontaktowego https://poezja.org/contact/. Opis zaistniałej nieprawidłowości powinien umożliwiać Administratorowi identyfikację problemu i jego naprawę.

2.    Administrator rozpatrzy reklamację w przeciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

3.    W przypadku wystąpienia poważnego błędu technicznego Administrator zastrzega sobie możliwość ograniczenia dostępu do Serwisu Poezja.org i Usługi.

4.    Wszystkie ewentualne błędy w funkcjonowaniu Serwisu Poezja.org, uwagi i informacje o działaniu Serwisu Poezja.org i Strony internetowej, a także naruszenia Regulaminu należy zgłaszać Administratorowi drogą elektroniczną na adres [email protected] bądź z wykorzystaniem formularza kontaktowego https://poezja.org/contact/.

 

§6. Ochrona danych osobowych

 

1.    Dane Użytkowników będą wykorzystane wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione. Administrator zobowiązuje się nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile niniejszy Regulamin bądź przepisy powszechnie obowiązującego prawa nie stanowią inaczej.

2.    Szczegółowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się w dokumencie Polityka Prywatności, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§7. Zmiany Regulaminu

 

1.    Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie.

2.    O zmianach oraz ich treści Administrator poinformuje Użytkowników na 14 dni przed ich wprowadzeniem. Informacja zostaje przekazana Użytkownikom poprzez komunikat wyświetlany w Serwisie Poezja.org przy pierwszym zalogowaniu Użytkownika.

3.    Użytkownik wyraża zgodę na zmianę Regulaminu poprzez akceptację regulaminu w wyświetlanym komunikacie na Stronie internetowej, bądź poprzez niepodjęcie żadnych działań.

4.    W przypadku niewyrażenia zgody na zmianę Regulaminu Użytkownik może wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie Usług poprzez wysłanie żądania usunięcia Konta Użytkownika na adres [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy.

 

§8. Postanowienia końcowe

 

1.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

2.    Do wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu i zawartej przez Użytkownika i Administratora Umowy stosuje się prawo polskie.

3.    Użytkownik uprawniony jest do zgłoszenia Administratorowi żądania usunięcia Konta użytkownika lub Treści w każdym czasie w drodze wiadomości e-mail wysyłanej na adres: [email protected] lub poprzez formularz kontaktowy.

4.    Regulamin obowiązuje od dnia 24 lutego 2018 roku.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Nasza witryna korzysta z plików COOKIES („ciasteczka”). Dowiedz się więcej o COOKIES z naszej Polityki Prywatności Polityka prywatności